Nova izdaja standarda ISO 45001:2016

Uvod

Dvajset let po izidu prvega širše prepoznanega standarda, ki je obravnaval sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu, to je standarda BS 8800 – Vodila za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu, namerava Mednarodna organizacija za standardizacijo prvič izdati mednarodni standard, ki se bo podal na to področje. To bo ISO 45001, ki bo podajal zahteve za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu. Napisan bo v skladu z vodilom ISO o enotni strukturi standardov za sisteme vodenja, v veliki meri pa bo utemeljen na podlagi standarda BS OHSAS 18001. Slednji je skupaj z vodilom BS OHSAS 18002 na voljo uporabnikom v slovenskem jeziku (več na www.sist.si ). Za razliko od ISO 9001 in ISO 14001, kjer standarde pripravljata tehnična odbora, je mednarodna organizacija za pripravo tega standarda osnovala projektni odbor ISO PC 283. Prvo srečanje odbora je bilo konec oktobra 2013, v delo pa je vpletenih okoli 44 sodelujočih držav in 15 opazovalk, pa tudi mednarodne organizacije, med drugim Mednarodna organizacija za delo. Slovenija pri pripravi tega standarda, za razliko od ISO 9001 in ISO 14001, žal ne sodeluje niti kot opazovalka. Kljub temu mora strokovna javnost izkoristiti druge poti, ki so na voljo, da bo standard izpolnjeval tudi naša pričakovanja.

Proces priprave prve izdaje mednarodnega standarda za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu

Začetek priprave standarda sega v oktober 2013, ko se je prvič sestal projektni odbor za pripravo standarda. Decembra 2013 je že izšlo prvo delovno gradivo standarda ISO 45001. Priprava standarda bo predvidoma trajala tri leta in leta 2016 že lahko pričakujemo njegov izid.

Kaj bo prinesla prva izdaja standarda

Ali bo mednarodni standard za sisteme vodenja varnost in zdravja pomenil nov zagon na področju urejanja varnosti in zdravja pri delu je vprašanje, vsekakor pa bo dal sistemskemu pristopu večjo veljavo in poenotil pristop.
Standard bo imel dogovorjeno strukturo (10 poglavij). Delovna različica standarda pokaže, da je struktura nova, vsebinsko pa standard povzema zahteve sedaj najpogosteje uporabljanega standarda BS OHSAS 18001:2007. V delovni različici so določene zahteve iz poglavja, ki govori o planiranju prestavljene v poglavje, kjer so zahteve glede delovanja. Ta sprememba deluje logično in tako kot so zahteve zapisane sedaj, bodo tudi nam – uporabnikom razumljivejše. Zato pa med zahtevami trenutno ni več zahteve glede imenovanja člana najvišjega vodstva za varnost in zdravje, kar je mogoče slabša rešitev, kot je sedanja. Verjetno bo tudi vrsta sprememb pri izrazih, kar ni nepomembno tudi za domačo strokovno javnost in uporabnike.

Več pa bo mogoče o spremembah zapisati ob naslednjih različicah standarda.

Časovni okvir prenove

Po prvemu sestanku projektnega odbora ISO PC 283 oktobra 2013 je decembra izšla delovna različica standarda ISO/WD 45001. 18.7.2014 je izšel osnutek mednarodnega ISO/DIS 45001, ki jo že podal prave okvire zahtev bodočega standarda, katerega izdajo pričakujemo leta 2016.

 
Slika1: Časovni potek prenove standarda ISO 45001

Pričakovanja

Če je pri sistemih vodenja kakovosti ocenjevanje tveganj na prvi pogled nova zahteva, je to pri sistemu vodenja varnosti in zdravja pri delu nekaj že znanega, vendar kljub temu ne brez priložnosti za izboljšave. Bolj zanimivo bo videti kako se bomo uporabniki lotili zahteve, za katero lahko z gotovostjo trdimo, da bo v standardu in ta se nanaša na priložnosti, ki jih bodo morale organizacije tudi prepoznati in z njimi v povezavi izvajati (določene) aktivnosti. Z enako strukturo standardov za sisteme vodenja bo lažja tudi njihova sočasna uporaba in integracija. Pri uporabi in integraciji različnih vidikov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, …) v enoten sistem vodenja organizacije bo vidik varnosti in zdravja lažje doprinesel k realizaciji strateških odločitev in izpolnjevanju poslanstva organizacij.

27-2-2015