Obim akreditacije BS OHSAS 18001

Ocjenjivanje i certificiranje sistema upravljanja sigurnosti i zdravlja na radu prema standardu BS OHSAS 18001:2007

SA
listina: CS-001 / 1996-05-15
standard: SIST EN ISO/IEC 17021-1
www.slo-akreditacija.si