Najčešća pitanja

Kakvi su očekivani rezultati akreditiranoga certificiranja?

Kakvi su očekivani rezultati  akreditiranoga certificiranja?

Odgovor na ovo pitanje možete naći u dvije brošure koje je izdao Međunarodno udruženje  akreditacijskih  organa (IAF). Sadržina rezimira skupni izvještaj  IAF i Međunarodne  organizacija  za standardizaciju (ISO) o rezultatima, koje je moguće očekivati od  akreditovanog certificiranja po standardima ISO 9001 i ISO 14001.

(Expected Outcomes for Accredited Certification to ISO 9001 (brošura IAF)
(Expected Outcomes for Accredited Certification to ISO 14001 (brošura IAF)

Da li postoje za dobijanje certifikata neke smetnje glede veličine organizacije?

Granica i smetnje glede veličine organizacije za dobijanje certifikata nema. Certifikat dobiju i organizacije koje imaju samo jednog uposlenog. Moramo, naime, znati da postupak certifikacije teče isto i u organizaciji koja ima jednog uposlenog kao i u organizaciji koja ima hiljadu uposlenih.

Da li svaka organizacija, koja se prijavi, dobi certifikat?

Za certifikat nije dovoljno da se organizacija prijavi certifikacijskom organu i isplati određene troškove. Mora imati uspostavljen, dokumentovan, implementiran i održavan sistem upravljanja kvalitetom koji ispunjava sve zahtjeve standarda. Ako provjerivači na provjeri ustanove da ne ispunjavaju sve zahtjeve standarda, organizacija neće dobiti certifikat. Dajemo naglasak da se za certifikat prijavljuju organizacije koje tvrde da ispunjavaju sve zahtjeve. U mnogim primjerima organizacije moraju svoje sistema nakon certifikata za sistem upravljanja kvalitetom poboljšati.

Kada organizacija može izgubiti certifikat?

Organizacija će izgubiti certifikat ako ne ispunjava  sve zahtjeve standarda, koje  certifikacijski organi provjeravaju jednom godišnje. Ukoliko se utvrdi da organizacija ne ispunjava zahtjeve pa su toga svjesni i ne žele više da ispunjavaju zahtjeve dolazi do sporazumnog ukidanja certifikata.

Poseban primjer je kada se od stranke certificirane organizacije zahtjeva oduzimanje cerrtifikata. Tu često nastupaju poteškoće jer često stranke ne razumiju sadržaj certifikata. Naime, certifikat se odnosi na zahtjeve  sistema upravljanja kvalitetom i ako su tačno određeni, neispunjavanje tih zahtjeva povlači sa sobom oduzimanje certifikata. Mnogi drugi razlozi sami po sebi ne mogu biti uzrok za oduzimanje certifikata.