Системи за управување

Оценувањето и сертифицирањето на системите за управување на организациите ги изведуваме во зависност од избраните референтни документи/стандарди, на пример барања на меѓународни признати стандарди, актуелни законски барања или посебни критериуми за оценување.

Сертификатот докажува дека организацијата има воспоставен систем за управување согласно избраниот референтен документ, дека системот е соодветно документиран, го изведува, одржува и постојано ја подобрува неговата ефикасност. Истовремено сертификатот за организацијата претставува ефикасен подтик за нејзин постојан развој и добро средство за зголемување на препознатливоста на самата организација, а со тоа и на нејзините производи и услуги.

Нашите услуги опфаќаат оценување на усогласeноста на системите за управување со референтните документи и доделување на соодветни сертификати.

Оценувањето и сертифицирањето го изведуваме со искусни проверувачи и експерти. Нивното стручно знаење обезбедува услугите да се квалитетни и во согласност со барањата за современо работење. Употребуваме најдобри техники и методи на работа, кои постојано ги споредуваме со партенрските институции во здружението IQNet.