Nazaj na seznam storitev

E-seminar: Zakonski predpisi in praktični nasveti za rokovanje s kemikalijami v organizaciji

20. 06. 2022

TOČKE VZD: Na podlagi 5. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19), se udeležba na tečaju v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 12 točkami.

Opis teme

Za izboljšanje varovanja zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih lahko povzročijo kemikalije, je sprejetih in objavljenih precej zakonskih predpisov, kot so Zakon o kemikalijah, Uredba REACH, Uredba CLP, Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, zato je pomembno, da organizacije poznajo in razumejo te predpise, jih upoštevajo ter jih znajo vpeljati v svoje organizacije.

Namen

Namen izobraževanja je, da bi vsak delodajalec in delavec:

 • lahko prepoznal in znal prepoznati uporabljene kemične snovi v vsaki fazi delovnega procesa,
 • poznal ukrepe za varno in zdravo delo, zahtevane za vsako snov, s katero ravna,
 • poznal mesto hranjenja varnostnih listov, znal varnostne liste uporabljati in si jih razlagati,
 • poznal navodila za varno in zdravo delo in se po njih tudi ravnal,
 • izvajal monitoringe tam, kjer so zahtevani na podlagi kemijske ocene tveganja,
 • zagotavljal pravilno skladiščenje nevarnih snovi glede na vrsto nevarnih snovi, označevanje skladišč,
 • posebnosti skladiščenja nevarnih snovi, ki zapadejo pod Ex zahteve,
 • uporaba osebne varovalne opreme,
 • usposabljanje zaposlenih za varno rokovanje z nevarnimi snovmi,
 • poznal postopek nudenja prve pomoči za vsako nezgodo ali nujen primer, povzročen s kemičnimi snovmi, s katerimi dela.

Vsebina

1. del

 • Pregled zakonskih zahtev za obvladovanje nevarnih snovi na delovnem mestu,
 • skladiščenje nevarnih snovi,
 • pregledi prostorov in opreme,
 • popis in identifikacija nevarnih kemičnih snovi,
 • izdelava kemijske ocene tveganja,
 • monitoring kemičnih škodljivosti na delovnem mestu in biološki monitoring,
 • nevarni odpadki,
 • zakonske zahteve za primer izrednih dogodkov,
 • uporaba dezinfekcijskih sredstev.

2. del

 • Praktičen prikaz ureditve/urejenosti manjšega industrijskega skladišča nevarnih snovi (priprava registra kemikalij v organizaciji, seznama varnostnih listov in povzetka varnostnih listov, seznam zadevno nevarnih snovi za zavezance IED, prikaz opreme v industrijskem skladišču),
 • praktičen primer odstranjevanja nevarnih odpadkov (obrazec ob naročilu odvozov/ evidenčni list),
 • praktičen primer vprašalnika inšpektorja za kemikalije,
 • praktičen primer usposabljanja za preprečitev izrednih razmer zaradi razlitja nevarnih tekočin (register tveganj, eskalacijski postopek, poročilo ob izrednem dogodku),
 • pisni preizkus znanja.

Način dela

Na seminarju bomo teoretično predstavitev zakonskih obveznosti za organizacije prikazali tudi skozi praktične primere. Možna bo tudi diskusija o realnih primerih.

Seminar je namenjen

 • strokovnim delavcem na področju varnega dela ter okolja,
 • delodajalcem, ki želijo dvigniti varnostno kulturo, povečati profesionalno odgovornost in zadostiti zakonskim zahtevam,
 • predstavnikom zaposlenih, članom Sveta delavcev,
 • zaposlenim, ki delajo z nevarnimi snovmi.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe