Nacionalni etaloni

Električne veličine

Meroslovni laboratorij se na področju električnih veličin ukvarja s kalibracijo merilne opreme za električne veličine, s pripravo merilnih in kalibracijskih postopkov ter z razvojem.

Poleg kalibracij opreme po že ustaljenih kalibracijskih postopkih razvija nove in izboljšane postopke, da lahko zagotavlja kalibracijo novih, vedno bolj točnih instrumentov, ki se pojavljajo na trgu. Poleg tega laboratorij sodeluje tudi pri mednarodnih projektih. To sodelovanje zagotavlja vpogled v najnovejša dognanja s področja meroslovja v svetu, katera se nato implementirajo v delo laboratorija.

Na podlagi internih in mednarodnih raziskovalnih projektov je laboratorij razvil kar nekaj merilnih postopkov in lastne merilne opreme, ki je primerljiva z najboljšo merilno opremo v svetu. Tako ima laboratorij razvite lastne izmenične koaksialne tokovne soupore, ki omogočajo merjenje izmenično-enosmerne tokovne razlike na najbolj točnem nivoju, poleg tega pa omogočajo tudi merjenje izmeničnega toka preko padca napetosti na souporu, kar je novost na področju merjenja izmeničnega toka. Razvoj nove merilne metode je tako poenostavil kalibracijo izmeničnega toka na praktično vsej komercialno dosegljivi merilni opremi, sama metoda pa je bila predstavljena tudi v ugledni reviji IEEE.

V laboratoriju so bili izdelani tudi napetostni predupori, ki komercialno niso dobavljivi in v kombinaciji s termalnimi pretvorniki omogočajo merjenje izmenično-enosmerne napetostne razlike ter izmenične napetosti na najbolj točnem nivoju.

 

 

 

 

 

Pomembno področje razvoja predstavlja tudi razvoj lastnih algoritmov za merjenje posameznih električnih veličin, med katerimi lahko kot najpomembnejšega izpostavimo numerični algoritem za določitev amplitude, frekvence in faze vzorčenega signala. Ta ob svoji preprostosti zagotavlja izredno majhne napake, kar je primerljivo ali celo boljše od kompleksnejših algoritmov, ki se trenutno uporabljajo v ta namen. Algoritem se največ uporablja na področju merjenja moči, merjenja kvalitete moči ter pri določitvi amplitude, frekvence ter faze signala.

 

 

 

Poleg zgoraj naštetih projektov potekajo tudi interni projekti razvoja nove merilne opreme in merilnih postopkov za pokrivanje potreb slovenskega gospodarstva. Že razvite metode se izpopolnjujejo in izboljšujejo merilne negotovosti, poleg tega pa se pojavljajo vedno nove potrebe po razvoju metod za veličine, ki še niso pokrite z akreditacijo.

Posledica stalnega razvoja in pokrivanja vedno novih kalibracijskih potreb je tudi ena izmed najobširnejših akreditacijskih shem na področju električnih veličin, ki pokriva sledeče veličine:

 • enosmerni in izmenični električni tok,
 • enosmerna in izmenična električna napetost,
 • izmenično – enosmerna napetostna in tokovna razlika,
 • enosmerna in izmenična moč,
 • upornost,
 • impedanca (kapacitivnost, induktivnost, izmenična upornost),
 • optična vlakna,
 • akustika,
 • visokofrekvenčno področje:
  • RF moč,
  • RF impedanca in RF slabljenje,
  • signalna analiza,
  • osciloskopi,
  • spektralni analizatorji,
  • popačenje, modulacije,

Sledljivost posameznih veličin je zagotovljena preko kalibracije nacionalnih etalonov v tujih nacionalnih laboratorijih (NMI-ji). Kalibracijski postopki so razviti tako, da je za zagotovitev sledljivosti v tuje NMI-je potrebno poslati minimalno število nacionalnih etalonov, vsi ostali etaloni in merilna oprema pa so po lastnih postopkih kalibrirani v našem laboratoriju. Na ta način najbolje izkoristimo svoje znanje, znižamo stroške kalibracij v tujini ter skrajšamo čas odsotnosti ključne merilne opreme iz laboratorija.

Za potrjevanje lastnih metod naš laboratorij sodeluje tudi na mednarodnih medlaboratorijskih primerjavah.

Kontakti: