Kalibracije merilnih instrumentov

Akreditirane kalibracije merilnih instrumentov

Akreditirane kalibracije merilnih instrumentov izvajamo v okviru obsega pridobljene akreditacije po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005.

Kot prvi v Sloveniji smo akreditacijo za kalibracijske laboratorije pridobili že leta 1996 s strani slovenskega akreditacijskega organa SA (Slovenska akreditacija - št. listine LK-001).

SA je podpisnik večstranskega mednarodnega sporazuma o priznavanju certifikatov o kalibracijah, zato so naši certifikati priznani praktično po celem svetu.

Certifikat o kalibraciji, ki ga izdamo na osnovi pridobljene akreditacije, vsebuje logotip SIQ in SA. Poleg merilnih rezultatov vsebuje še navedbo merilne negotovosti in kratek opis uporabljenega kalibracijskega postopka. Sledljivost podanih merilnih rezultatov preverja akreditacijski organ vsaj enkrat letno ob ocenjevalnih in nadzornih obiskih. Naše merilne zmogljivosti preverjamo tudi z udeležbo v mednarodnih interkomparacijah.

Kalibriran merilni instrument opremimo z nalepko, ki vsebuje referenčno številko in datum izvedbe kalibracije.

Neakreditirane kalibracije merilnih instrumentov

Neakreditirana kalibracija se razlikuje od akreditirane kalibracije merilnega instrumenta le po tem, da merilni postopek, po katerem se kalibracija izvaja, ni preverjen s strani akreditacijskega organa.

Certifikat o kalibraciji vsebuje zato le logotip SIQ, navedbo o sledljivosti ter uporabljenih etalonih, v nekaterih primerih pa še kratek opis merilnega postopka ter merilno negotovost. Čeprav gre za neakreditirano kalibracijo, je mednarodno sledljiva. Vse kalibracije, opravljene z naše strani, so namreč mednarodno sledljive preko naših referenčnih etalonov, ki so kalibrirani bodisi v nacionalnih bodisi v akreditiranih laboratorijih.

Kalibriran merilni instrument opremimo z nalepko, ki vsebuje referenčno številko in datum izvedene kalibracije.

Naravnavanje merilnih instrumentov

V primeru odstopanja merilnih rezultatov od zahtevanih mejnih vrednosti merilnega instrumenta, merilni instrument na vašo željo tudi naravnamo, popravimo ali pošljemo na popravilo v zunanji servis.

V kolikor predvidevate, da vaš merilni instrument ne deluje znotraj zahtevanih mejnih vrednosti, lahko naravnavanje takega instrumenta naročite pred njegovo kalibracijo. V tem primeru morate izpolniti obrazec Izjava o naravnavanju merilnega instrumenta. S podpisom obrazca se strinjate, da vam na certifikatu o kalibraciji podamo samo merilne rezultate po naravnavanju, s čimer izgubite vso zgodovino kalibracij za ta merilni instrument.

Obveščanje o preteku veljavnosti certifikata o kalibraciji

Sproti in brezplačno vas obvestimo o poteku veljavnost certifikata o kalibraciji za vaš merilni instrument, v skladu s priporočili proizvajalca ali dolgoletnimi izkušnjami našega laboratorija kot izvajalca kalibracij.

Če nas obvestite o rekalibracijskih intervalih, ki ste jih določili z vašimi internimi dokumenti, bomo rekalibracijske intervale prilagodili vašim zahtevam.

Obvestila prejmete po pošti v zadnjem tednu pred mesecem, ko je potrebno vašo merilno opremo znova kalibrirati.

Kontakti: