Обем на акредитација BS OHSAS 18001

Оценувањето и сертифицирањето на системи со безбедноста и здравјето при работа по барањата на стандардот BS OHSAS 18001:2007

SA
listina: CS-001 / 1996-05-15
standard: SIST EN ISO/IEC 17021-1
www.slo-akreditacija.si