Акредитација и IQNet меѓународно партнерство

Aкредитација

SIQ за системите за управување со квалитетот и системот за управување со животната средина е акредитиран кај словенскиот акрредитациски орган (SA). Обемот на оспособеност е опишан во обемот на акредитацијата.  

IQNet – меѓународно партнерство

SIQ  е член на мрежата IQNet (The International Certification Network), односно меѓународното здружение на организации, кои изведуваат оценување и сертифицирање на системи за управување. Исто така членството во IQNet бара од сертификациските органи, да работат по определени правила, што се проверува со редовни проверки.