Обем на акредитација ISO 22000

Оценувањето и сертифицирањето на системи со безбедноста на храната стандардоt ISO 22000:2005

SA
listina: CS-001 / 1996-05-15
standard: SIST EN ISO/IEC 17021-1
www.slo-akreditacija.si