Обем на акредитација ISO 9001

Оценувањето и сертифицирањето на системи за управување со квалитет на стандардот ISO 9001:2008

SA
listina: CS-001 / 1996-05-15
standard: SIST EN ISO/IEC 17021-1
www.slo-akreditacija.si