Постапка за сертификација

Кога организацијата ќе воспостави систем за управување согласно со барањата за различни системи за управувањеможе да се пријави во сертификациска постапка.

SIQ е оспособен за сертифицирање на различни систем за управување. Може да сертифицираме поединечни системи или интегрирани системи во различни комбинации. 

Повеќе за постапката на сертифицирање во кровниот документ за нашата дејност Сертификациски правилник за системи за управување.  

Постапка за сертифицирање и одржување на сертификатот

Текот на постапката за сертифицирање и одржување на сертификатот и активностите за учество во постапката се прикажани на следната слика.