Употреба на сертификациските знаци

Организацијата може информацијата за доделувањето на  SIQ сертификатот за систем за управување да ја објави во широката јавност. Тоа може да се направи на различни начини.

Еден од можните форми е употреба на сертификаските знаци на SIQ на дописите, понудите, интернет страните и рекламното градиво.

Повеќе може да се прочита во публикацијата за употреба на  SIQ и IQNet серификациските знаци. Сертификациските знаци може да ги нарачате на електронската адреса:  siq.certifikati@siq.si.

За било каква друга употреба на сертификациските знаци мора имателот на сертификатот да добие пишана согласност од SIQ. За додатни појаснувања сме ви на располагање на телефонскиот број  + 386 1 4778 156.