Obseg akreditacije ISO 14001

Ocenjevanje in certificiranje sistemov ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2015

SA
listina: CS-001 / 2000-10-23
standard: SIST EN ISO/IEC 170021-1
www.slo-akreditacija.si

 

 


Industrijske in storitvene panoge:

 • kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve
 • pridobivanje črnega premoga, rjavega premoga in lignita, šote
 • pridobivanje drugih rudnin in kamnin
 • proizvodnja hrane in pijač
 • proizvodnja tekstila
 • proizvodnja oblačil
 • proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
 • proizvodnja obutve
 • obdelava in predelava lesa
 • proizvodnja vlaknin, papirja ter papirnih izdelkov
 • založništvo, tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
 • proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov
 • proizvodnja gume in izdelkov iz plastičnih mas
 • proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
 • proizvodnja bazičnih kovin
 • proizvodnja kovinskih izdelkov
 • proizvodnja strojev in opreme
 • proizvodnja električne in optične opreme
 • proizvodnja transportne opreme
 • proizvodnja pohištva; proizvodnja (ki ni klasificirana drugje)
 • reciklaža
 • oskrba z električno energijo, plinom, paro in toplo vodo (naslednja področja niso vključena: proizvodnja elektrike v vodnih in jedrskih elektrarnah in s sežiganjem)
 • proizvodnja plina, distribucija plinskih goriv po plinskem omrežju
 • zbiranje, čiščenje in distribucija vode
 • gradbeništvo
 • trgovina na debelo in na drobno; popravljanje motornih vozil in koles ter izdelkov široke porabe
 • hoteli in restavracije
 • kopenski transport, cevovodni transport
 • vodni transport
 • podporne in pomožne transportne dejavnosti
 • poštne in telekomunikacijske storitve
 • finančno posredništvo; nepremičnine; najemništvo
 • informacijska tehnologija
 • raziskovanje in razvoj
 • druge poslovne dejavnosti
 • javna uprava
 • izobraževanje
 • zdravstvo in socialno varstvo
 • druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti