Nova izdaja standarda 14001:2015

Uvod

15. septembra 2015 je izšla tretja izdaja enega najbolj popularnih standardov za sisteme vodenja, standard ISO 14001:2015 (Sistemi ravnanja z okoljem - Zahteve z navodili za uporabo). Od njegove prve izdaje v letu 1996 se je skladno z zahtevami standarda certificiralo več kot 300.000 organizacij v 160 državah po svetu.

Struktura in vsebinske spremembe

Ključne vsebinske spremembe nove izdaje standarda so večja zavezanost vodstva, vključenost sistema ravnanja z okoljem v strateško načrtovanje, varovanje okolja s poudarkom na preventivnih aktivnostih, bolj učinkovito komuniciranje ter "life-cycle thinking" - razmišljanje o okoljskih vplivih v celotnem življenjskem ciklu izdelka, od razvoja do konca njegove življenjske dobe.

Struktura nove verzije standarda je skladna s strukturo, ki jo je predpisal ISO Tehnični odbor, in je enaka za vse standarde vodenja, tako da bodo organizacije čim lažje integrirale različne sisteme vodenja (npr. sistem vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, vodenja varnosti in zdravja pri delu).

Standard obsega 10 poglavij in sicer:

1. Predmet standarda

2. Zveza z drugimi standardi

3. Izrazi in definicije

Ta tri poglavja so podobna kot v ISO 14001:2004, dodanih pa je kar nekaj novih definicij

4. Kontekst organizacije. Poglavje opisuje razumevanje organizacije, potreb in pričakovanj zainteresiranih strani, določitev obsega sistema vodenja oz. ravnanja z okoljem (EMS) ter splošno zahtevo za sistem kot tak.

5. Voditeljstvo (Leadership). V poglavju so zahteve, ki se nanašajo na zavezanost vodstva, politiko ter vloge, odgovornosti in pooblastila v sistemu ravnanja z okoljem. Zahteve EMS naj bi se čim bolj vključile v poslovne procese. V okoljski politiki se zaveza za preprečevanje onesnaževanja razširi še na preprečevanje in ostale za organizacijo relevantne zahteve npr. trajnostno rabo virov, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter varstvo okolja, biotske raznovrstnosti in ekosistema.

6. Planiranje/Načrtovanje. Zahteve v tem poglavju so enake kot v obstoječi verziji standarda in so povezane s prepoznavanjem okoljskih vidikov, zakonskih zahtev in okoljskih ciljev. Nova zahteva, povezana s temi elementi, je upoštevanje življenjskega cikla izdelka oz. storitve ter okoljskih pogojev zunaj organizacije.

7. Podpora (Support). V poglavju so zahteve v zvezi z viri, kompetentnostjo, ozaveščanjem, komuniciranjem in dokumentiranjem informacij. Zahteve so večinoma enake kot v ISO 14001:2004, za komuniciranje pa mora organizacija določiti, s kom, kako, kaj komunicira (strategija okoljskega komuniciranja).

8. Delovanje (Operation). Zahtevam za načrtovanje in nadzor EMS ter pripravljenost na izredne razmere so v tem poglavju dodane zahteve, ki EMS integrirajo tudi v procese snovanja in nabave.

9. Ocenjevanje uspešnosti (Performance evaluation). Zahteve za spremljanje in merjenje so bolj podrobne, in sicer mora organizacija prepoznati svoje potrebe po merjenju, določiti metode, kriterije ter analizirati rezultate, ovrednotit pa mora tako svoje okoljsko delovanje kot sistem ravnanja z okoljem. V tem poglavju so tudi zahteve za vrednotenje skladnosti z zahtevami zakonodaje, notranje presoje ter pregled vodstva, katerega rezultat je tudi ocena vpliva na strateške načrte.

10. Izboljševanje (Improvement). Poglavje prinaša novo zahtevo, in sicer dokazovanje stalnega izboljševanja okoljske uspešnosti organizacije.

Priloga A je informativna, vsebuje bolj natančen opis posameznih elementov standarda in je namenjena predvsem preprečitvi napačnih interpretacij zahtev standarda. V Prilogi B pa so prikazane povezave med sedanjim in novim ISO 14001 ter povezave med novim ISO 14001 in modelom PDCA (Plan-Do-Check-Action).

Pričakovanja

Novi standard ISO 14001 vsebuje nekaj novih zahtev, ki naj bi organizacijam pomagale izboljševati okoljsko ravnanje tako, da bodo čimbolj skladne z zahtevami zakonodaje, o svoji okoljski uspešnosti pa naj bi tudi odkrito, transparentno, popolno in nezavajujoče komunicirale z zainteresiranimi stranmi. Sistem ravnanja z okoljem naj bi bil čim bolj vključen v vse poslovne procese ter vpet v strateško načrtovanje.

Priprava organizacije na novo izdajo standarda

Organizacije, ki že imajo certificiran sistem ravnanja z okoljem skladno z zahtevami ISO 14001:2004, bodo imele čas za prehod na novo izdajo standarda do septembra 2018. Na razpolago je torej dovolj časa, kar pa organizacij ne sme uspavati. Vse naše stranke smo seznanili z načinom prehoda. V pomoč pa so vam lahko tudi naša usposabljanja o novostih standarda ISO 14001:2015 (več o predavanju najdete tukaj).

SIQ vam lahko pri prehodu na novo izdajo standarda  pomaga na naslednje načine:

  • izvedbo info-predavanj o osnovnih spremembah in ključnih koristih nove izdaje
  • izvedbo predpresoje po novi izdaji standarda ISO 14001:2015
  • izvedbo Analize vrzeli, ki podrobno in sistematično prikaže razlike med obstoječim stanjem v organizaciji in novimi zahtevami standarda ISO 14001:2015
  •  izvedbo prehodnih presoj v enem ali dveh korakih, glede na želje organizacije
  • izobraževanjem o novi izdaji standarda ISO 14001:2015 (za notranje presojevalce, novosti..)
  • nudenjem strokovnih informacij v zvezi s postopkom prehoda

 27-2-2015