Izdaja standarda ISO 45001 – Sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu

Uvod

Med vrsto standardov za sisteme vodenja do danes med deležniki še ni bilo soglasja o izidu mednarodnega standarda za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu. Verjetno naslednje leto izide tudi ta. To bo standard ISO 45001, ki bo podajal zahteve za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu. Napisan bo v skladu z vodilom ISO o enotni strukturi standardov za sisteme vodenja, v veliki meri pa bo utemeljen na podlagi zahtev standarda BS OHSAS 18001. Slednji je skupaj z vodilom BS OHSAS 18002 na voljo uporabnikom v slovenskem jeziku (več na www.sist.si ). 

Kaj prinaša standard ISO 45001?

Niz izdanih nacionalnih standardov za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu dokazuje, da si vodstva organizacij želijo tudi tako vrsto podpore pri urejanju tega področja. Trenutno je v svetu najpogosteje uporabljan standard za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007, ki je nastal na osnovi strukture standarda ISO 14001:2004. Uporaba tega standarda je pogosta tudi v Sloveniji. Že leta 2013 je mednarodna organizacija za standardizacijo imenovala projektno skupino za pripravo prvega mednarodnega standarda za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu. Po načrtu naj bi ta izšel že leta 2016, vendar bo luč ugledal šele naslednje leto. Med pripravo standarda so se pokazali zelo različni interesi deležnikov, vendar je projektni skupini kljub vsemu uspelo pripraviti standard, ki bo sprejemljiv za vse.
Vsebinsko standard povzema zahteve standarda BS OHSAS 18001:2007 in jih dopolnjuje z novimi spoznanji, vse skupaj pa je osnovano na novi (predpisani) strukturi standarda (glej sliko).


 

 

Slika 1. Struktura standarda ISO 45001

Že v samem uvodu je podarjen pomen zaveze in podpore vodstva pri razvoju, vodenju in promociji takšne varnostne kulture, ki bo podpirala delovanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu. Komunikaciji, posvetovanju in sodelovanju je v standardu dano posebno mesto. Od organizacije pa se seveda pričakuje integracija sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu v njene poslovne procese. Standard zelo smiselno opredeli nekaj novih izrazov in se nato nadaljuje z zahtevami glede konteksta in voditeljstva. Slednje poglavje govori tudi o zahtevah glede sodelovanja z zaposlenimi. Temu poglavju sledi poglavje o planiranju, kjer je zapisanih kar nekaj novosti (npr. tveganja za uspešno delovanje sistema). V osmem poglavju, ki govori o delovanju je veliko dobrodošlih novosti, kjer so med drugim tu zapisane tudi zahteve glede nabave in pogodbenikov. Zahteve standarda se zaključujejo z vrednotenjem izvedbe in izboljševanjem, tem pa sledi niz dodatkov z vodili o uporabi standarda.

Izid standarda in nadaljnje aktivnosti

Po optimističnih napovedih se pričakuje izid standarda do marca 2018. Ali bo temu tako še ni povsem zanesljivo.
Organizacije certificirane skladno z zahtevami BS OHSAS 18001:2007 bodo morale v določenem času preiti na certificiranje skladno z zahtevami ISO 45001, saj se pričakuje, da bo BS OHSAS 18001:2007 v uporabi le krajši čas po izidu ISO 45001.

29-12-2017