Nova izdaja standarda ISO 9001:2015

Uvod

15. septembra 2015 je izšla peta izdaja ISO 9001:2015. Od svoje prve izdaje leta 1987 se je uporaba mednarodnega standarda za sisteme vodenja kakovosti ISO 9001 močno razširila po vsem svetu in tako je danes v uporabi v zasebnem sektorju, javni upravi in drugih organizacijah. Število uporabnikov še vedno narašča. Dandanes je skladno z zahtevami standarda ISO 9001 certificiranih že več kot 1.1 milijonov sistemov vodenja v organizacijah širom po svetu.

Z ISO 9001 se je v mednarodnem poslovnem okolju uveljavil standard, ki je v mnogih panogah postal osnoven dokaz sposobnosti organizacije za izpolnjevanje pričakovanih zahtev odjemalcev. Je tudi orodje za uspešno in učinkovito delovanje organizacije, ki se je uveljavilo pri uporabnikih in, če se pravilno uporablja, zagotavlja nenehno izboljševanje delovanja organizacij. Je standard, ki organizacijam pomembno olajša, v nekaterih primerih pa celo omogoči dostop na različne trge in prispeva k njihovemu uspehu na teh.

Standard ISO 9001 je bil že večkrat prenovljen in sicer v letih 1994, 2000 in 2008. Začetek prenavljanja standarda ISO 9001 sega v november 2012. Prenova je trajala tri leta.

Spremembe standarda

 • Prenovljena so načela  vodenja kakovostiTeh je sedaj sedem,  torej eno načelo manj. Med načeli ni več eksplicitno navedenega sistemskega pristopa, ki je zajeto v procesnem pristopu. Načelo vzajemno koristnega odnosa z dobavitelji pa se je razširilo na vse zainteresirane strani.

 

 • Značilna je nova zgradba standarda (t.im. "high-level structure", ki jo je ISO uvedla leta 2012 za vse standarde sistemov. S tem se bo zagotovo omogočila večja sinergija, kadar se ISO 9001 uporablja z ostalimi standardi za sisteme vodenja
  • Predmet standarda
  • Zveza z drugimi standardi
  • Izrazi in definicije
  • Kontekst organizacije
  • Voditeljstvo
  • Načrtovanje
  • Podpora
  • Delovanje
  • Ocenjevanje uspešnosti
  • Izboljševanje
 • Izrazoslovje: Zaradi uporabe zahtev standarda v storitvenih organizacijah in zaradi lažjega razumevanja in sprejemljivosti zahtev je ena od ključnih sprememb zamenjava sedaj uporabljanega izraza »proizvod« z izrazom »izdelki in storitve«.
 • Vsebinske spremembe:
  • Kontekst organizacije. Zahteve v tem poglavju v dobršnem delu predstavljajo novost. Kaj se pričakuje od organizacij? Prepoznavanje zadev iz zunanjega in notranjega okolja v zvezi z njenim poslanstvom in strateškim usmeritvami. Razumevanje potreb in pričakovanj zainteresiranih strani. Prav tako pa je v tem poglavju eksplicitno postavljena zahteva za procesni pristop.
  • Voditeljstvo. Podanih je precej podrobnosti glede dokazovanja izpolnjevanja v tem poglavju postavljenih zahtev. Politika kakovosti mora biti na voljo zainteresiranim stranem.
  • Načrtovanje. Kratek povzetek tega poglavja bi lahko bil, da preventivnih ukrepov ni več, ker bodo organizacije ocenjevale in obvladovale tveganja. Ključna tveganja bodo organizacije preprečevale ali vsaj zmanjšale nezaželene vplive in s tem zagotavljale, da bo sistem vodenja kakovosti dosegal pričakovane rezultate in udejanjal prepoznane priložnosti za izboljšanje. V poglavju so zelo eksplicitno postavljene zahteve za cilje kakovosti in načrtovanje za njihovo doseganje. Poleg tega pa se od organizacij pričakuje načrtovanje in obvladovanje sprememb.
  • Podpora. Zahteve v tem poglavju so osvežene, dodana je zahteva o obvladovanju znanja, potrebnega za delovanje sistema vodenja kakovosti, zahteve glede zavedanja zaposlenih so razširjene, opredeljene so zahteve glede notranje in zunanje komunikacije. To poglavje obravnava tudi dokumentacijo in sicer z izrazom: »dokumentirane informacije«, ki zajema dosedanje izraze: dokumentacija (tudi iz zunanjih virov), dokumenti in zapisi.
  •  Delovanje. V tem poglavju so zbrane zahteve iz sedmega poglavja prej veljavne izdaje standarda ter dodatno zahteva za obvladovanje neskladnosti.
  • Ocenjevanje uspešnosti. Poglavje obsega nadzorovanje, merjenje, analize in vrednotenje, notranje presoje in vodstveni pregled.
  • Izboljševanje. Poglavje obravnava neskladnosti, korektivne ukrepe in izboljševanje, nič več pa ne govori o preventivnih ukrepih, ki so sedaj zajeti med zahtevami v poglavju o načrtovanju (obvladovanje tveganj). Pri merjenju je potrebno upoštevati prepoznana tveganja in priložnosti.

Pričakovanja

Nova izdaja daje standardu novo strateško orientacijo. Upošteva dejstvo, da se vse več sistemov vodenja kakovosti uporablja skupaj in integrirano s poslovnimi procesi organizacije; da sta prioriteti učinkovitost in rezultat sistema vodenja in da je zahteve sistema potrebno prilagoditi trenutnim in prihodnjim poslovnim okoliščinam in zahtevam. Vse bolj bo v ospredje stopalo upravljanje s tveganji in priložnostmi, ob upoštevanju zahtev zainteresiranih strani. Sistem vodenja kakovosti naj bi postal orodje za realizacijo strateških odločitev in izpolnjevanje poslanstva organizacij.

Priprava organizacije na novo izdajo standarda

Organizacije, ki že imajo certificiran sistem vodenja kakovosti skladno z zahtevami ISO 9001:2008, bodo imele čas za prehod na novo izdajo standarda do septembra 2018. Na razpolago je torej dovolj časa, kar pa organizacij ne sme uspavati. Vse naše stranke smo seznanili z načinom prehoda. Tiste bolj radovedne vabimo, da se udeležijo naših usposabljanj, kjer bo predaval mag. Peter Kunc, član tehničnega odbora ISO/TC 176, ki je pripravil novo izdajo standarda (več o predavanju najdete tukaj).

SIQ vam lahko pri prehodu na novo izdajo standarda  pomaga na naslednje načine:

 • izvedbo info-predavanj o osnovnih spremembah in ključnih koristih nove izdaje
 • izvedbo predpresoje po novi izdaji standarda ISO 9001:2015
 • izvedbo Analize vrzeli, ki podrobno in sistematično prikaže razlike med obstoječim stanjem v organizaciji in novimi zahtevami standarda ISO 9001:2015
 •  izvedbo prehodnih presoj v enem ali dveh korakih, glede na želje organizacije
 • izobraževanjem o novi izdaji standarda ISO 9001:2015 (za notranje presojevalce, novosti..)
 • nudenjem strokovnih informacij v zvezi s postopkom prehoda

 27-2-2015