PRAVILNIK o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda

Od 11.6.2016 je v veljavi PRAVILNIK o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (zahteva za izvajanje energetskih pregledov je v velikih družbah je v 354. členu  Energetskega zakona).

Pravilnik določa metodologijo za izdelavo, minimalne zahteve in obvezno vsebino energetskega pregleda stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev.

Člen 5. pravilnika določa:
"Za izdelavo energetskega pregleda se uporabi metodologija iz naslednjih standardov: 

a) SIST ISO 50002" (le-ta navaja tudi spodaj naštete EN standarde)" ali
b) serija standardov SIST EN 16 247 (SIST EN 16 247-1, SIST EN 16 247-2, SIST EN 16 247-3 in SIST EN 16 247-4). 

(2) Šteje se, da je energetski pregled opravljen, če so izpolnjene zahteve iz 4. člena tega pravilnika in če se izvaja: 

a) sistem upravljanja z energijo skladno s standardom SIST EN ISO 50001 ali
b) sistem upravljanja z okoljem skladno s standardom SIST EN ISO 14001 ter je narejen minimalni pregled v skladu s Prilogo A, točko A.3 standarda SIST ISO 50002, ki se v izvede na vsake štiri leta."

Blanka Kaker