Pridobitev certifikata

Ko organizacija vzpostavi sistem vodenja skladno z zahtevami različnih sistemov vodenja se lahko prijavi v certifikacijski postopek.

Potek postopka

Vprašalnik
Na osnovi izpolnjenega vprašalnika vam pripravimo ponudbo za certificiranje in vzdrževanje želenega sistema vodenja. Vprašalnik se nahaja na našem spletnem mestu.

Začetek postopka certifikacije
Z izpolnitvijo vloge oziroma podpisom pogodbe se začne certifikacijski postopek.

Predpresoja
Za razliko od certifikacijske presoje je možno predpresojo prilagoditi obsegu, željam in potrebam organizacije. O obsegu predpresoje se dogovorimo z vsako organizacijo posebej. Predpresoja ni obvezen korak in se izvede na željo organizacije.

Certifikacijska presoja
Certifikacijsko presojo izvedemo v dveh delih.

V prvem delu certifikacijske presoje se izvede presoja dokumentacije in ocena vzpostavljenosti sistema.
V drugem delu certifikacijske presoje se oceni izvajanje in učinkovitost vzpostavljenih postopkov glede na zahteve izbranega standarda.

Neskladnosti
Ugotovljene neskladnosti pomenijo odstopanja od zahtev izbranega standarda. O ugotovljenih neskladnostih prejme organizacija pisno poročilo. Organizacija ugotovljene neskladnosti odpravi in nam posreduje pisne odgovore in dokazila o odpravi le-teh. Z dodatno presojo preverimo primernost izvedenih ukrepov.

Sklep o podelitvi in izdaja certifikata
Komisija za certificiranje sistemov vodenja obravnava vsa poročila o certifikacijskih presojah in sprejema sklepe o podelitvi certifikatov. Certifikat ima tri letno časovno veljavnost.