Družbena odgovornost - poročanje po GRI (Global Reporting Iniciative)

Družbeno odgovorno delovanje organizacij je postalo osrednja tema razvitejšega dela svetovnega gospodarstva v preteklih nekaj letih. Tudi zato sodobne organizacije  v svoj sistem vodenja vgrajujejo vse vidike družbene odgovornosti.

Temelji za promocijo družbene odgovornosti v vseh državah EU so bili zastavljeni z Zeleno knjigo (Green Paper on Promoting a European Framework for CSR) iz leta 2001, v kateri je opredeljena družbena odgovornost podjetij kot ».. koncept, po katerem se podjetja prostovoljno odločijo, da bodo prispevala svoj delež k boljši družbi in čistejšemu okolju ». V današnjem času potrošniki, delničarji in finančna skupnost, zaposleni, pogodbeni partnerji, vlada, širša družbena skupnost, nevladne organizacije, skratka različni déležniki, zahtevajo, da organizacije odgovarjajo za družbene in okoljske vplive in da o svojem ravnanju na tem področju tudi poročajo.

Mednarodne smernice GRI G4 predstavljajo v svetu najbolj razširjen model trajnostnega poročanja. Global reporting Initiative (GRI) je mednarodna, mrežno organizirana neprofitna organizacija, ki spodbuja razvoj v svetovnem merilu najbolj razširjenega okvira poročanja o trajnostnem razvoju, smernic GRI, www.globalreporting.org.

Poročanje temelji na merljivih kazalnikih ekonomskega, družbenega in okoljskega vpliva organizacije. Ti spodbujajo organizacije, da razvojno strategijo razumejo širše in da si ob ciljih na področju finančnega poslovanja zastavljajo tudi širše gospodarske, okoljske in družbene cilje. Smernice omogočajo organizaciji, da izbere kazalnike v skladu z lastnimi usmeritvami trajnostnega razvoja. 

Naše najpomembnejše reference preverjanja poročila po GRI so Telekom Slovenije, d.d., Mercator d.d.  in Luka Koper d.d.

IQNet SR 10

Standard IQNet SR 10 je orodje, katerega uporaba prispeva k temu, da je delovanje organizacij bolj uravnoteženo in usmerjeno v trajnostni razvoj. Pri delu imajo organizacije v vidu vse svoje deležnike in posledično bolje obvladujejo različna tveganja, ki so jim izpostavljena, ter z izpolnjevanjem pričakovanj deležnikov postajajo bolj družbeno odgovorne.

Standard IQNet SR 10 Social responsability management systems - Requirements (Sistemi vodenja družbene odgovornosti - Zahteve) je izdalo mednarodno združenje certifikacijskih organov IQNet. Izdaja sledi novi strukturi standardov za sisteme vodenja. SIQ presoje izvaja z lastnimi presojevalci, medtem ko odločitev o podelitvi certifikata sprejme komisija pri združenju certifikacijskih organov IQNet v Švici.

Specifikacijo IQNet SR10 smo prevedli v slovenski jezik in jo lahko brezplačno prejmete tako, da pošljete zahtevek na msa@siq.si.