EMAS

Kaj pomeni EMAS

Shema EMAS (ECO - Management and Audit Scheme - sistem okoljskega ravnanja in presojanja) je namenjena ocenjevanju in izboljševanju učinkov ravnanja z okoljem v organizacijah ter informiranju javnosti o teh učinkih. Odprtost, odkritost in periodično objavljanje preverjenih okoljskih informacij so ključni dejavniki, ki ločijo shemo EMAS od ISO 14001. Okoljska izjava predstavlja glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z okoljem in je hkrati priložnost za promocijo pozitivne podobe organizacije pri kupcih, dobaviteljih, okolici, pogodbenikih in zaposlenih. Organizacija lahko objavi tudi preverjene izvlečke iz okoljske izjave, s katerimi želi približati okoljske rezultate posameznim zainteresiranim stranem.
Zahteve za vzpostavitev, verifikacijo in registracijo sistema ravnanja z okoljem po shemi EMAS podajata uredba  ES 1221/2009.

Kaj zahteva EMAS

  • začetni okoljski pregled, ki podaja izhodiščno stanje za merjenje okoljskega napredka v skladu s prilogo I uredbe;
  • vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001 in dodatno izpolnjevanje zakonodaje, nenehno izboljševanje, komuniciranje z javnostmi in sodelovanje zaposlenih v skladu s prilogo II uredbe;
  • v celoti planirane in izvedene notranje presoje v skladu s prilogo III uredbe, ki so pred postopkom verifikacije izvedene vsaj na področjih z najpomembnejšimi vplivi na okolje;
  • okoljsko izjavo za javnost v skladu s prilogo IV uredbe.

Postopek registracije

Postopek registracije po EMAS je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu akreditiran okoljski preveritelj preveri izpolnjevanje zahtev EMAS in validira (potrdi) okoljsko izjavo. Validirano okoljsko izjavo organizacija predloži pristojnemu organu - Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri, ali organizacija izpolnjuje kriterije za registracijo, in organizacijo vpiše v register EMAS.

Postopek verifikacije

Postopek verifikacije vsebuje:

  • pregled dokumentacije;
  • certifikacijsko presojo;
  • validacijo okoljske izjave in preverjenih informacij po uspešno izvedeni certifikacijski presoji.