Fluorirani toplogredni plini

Za nadzorovanje emisij fluoriranih toplogrednih plinov (F-plinov), je Evropska unija sprejela t.i. Uredbo o fluoriranih toplogrednih plinih (št. 517/2014). Uredba je namenjena blažitvi podnebnih sprememb in zaščiti okolja z zmanjševanjem emisij F-plinov.

Skladno z Uredbo (EU) št. 517/2014 morajo uvozniki opreme, ki dajejo na trg predhodno polnjeno opremo (v kolikor fluorirani ogljikovodiki še niso bili na trgu, preden je bila oprema napolnjena z njimi), do 31. marca sporočiti podatke o teh plinih, ki jih predhodno verificira akreditiran preveritelj v skladu z Direktivo 2003/87/ES. Enako velja za proizvajalce, uvoznike in izvoznike, ki so v predhodnem koledarskem letu proizvedli, uvozili ali izvozili 10.000 ton ali več ekvivalenta CO2 F-plinov. SIQ je akreditiran preveritelj in izvaja preverjanje poročil.

Preverjanje točnosti dokumentacije in izjave o skladnosti za fluorirane toplogredne pline poteka po postopku:

-        Priprava ponudbe / pogodbe na osnovi pridobljenih podatkov o opremi, ki vsebuje F-pline

-        Seznanitev uvoznika / proizvajalca opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke z načinom dela (postopkom preverjanja)

-        Pridobitev osnovnih informacij in podatkov o opremi, ki vsebuje F-pline:

o  Izjava o skladnosti s členom 14 Uredbe (EU) št. 517/2014

o   Elektronska evidenca kvot zadajanje fluoriranih ogljikovodikov na trg

o   Pri proizvajalcih opreme:

§  seznam opreme in vrsto ter skupno količino v kilogramih na vrsto fluoriranih ogljikovodikov v opremi; ta seznam ni potreben, če proizvajalec lahko dokaže, da so fluorirani ogljikovodiki v opremi bili dani na trg pred polnjenjem

§  dobavnica ali račun za ustrezne fluorirane ogljikovodike, ki so bili predhodno dani na trg v Uniji (v kolikor je fluorirane ogljikovodike dobavilo drugo podjetje v Uniji)

§  ustrezne carinske dokumente, ki kažejo, da je količina fluoriranih ogljikovodikov v opremi bila sproščena v prosti promet v Uniji, kjer proizvajalec opreme fluorirane ogljikovodike v opremi uvozi in sprosti v prosti promet v Uniji pred polnjenjem opreme

§  dokazilo, da so pri dajanju opreme na trg opravljeni ustrezni carinski postopki za sprostitev ustreznih količin fluoriranih ogljikovodikov v prosti promet, kjer fluorirane ogljikovodike v opremi uvozi proizvajalec, vendar niso sproščeni v prosti promet v Uniji pred polnjenjem opreme

§  dokument, ki kaže količino fluoriranih ogljikovodikov v opremi, kjer fluorirane ogljikovodike v opremi proizvede proizvajalec opreme in se oprema z njimi napolni v Uniji

o   Pri uvoznikih opreme:

§  seznam opreme, sproščene v prosti promet, z naslednjimi informacijami: informacije o modelu, število enot na model, vrsta fluoriranih ogljikovodikov v vsakem modelu, količina fluoriranih ogljikovodikov v vsaki enoti, zaokrožena na najbližji gram, skupna količina fluoriranih ogljikovodikov v kilogramih in tonah ekvivalenta CO2

§  carinsko deklaracijo za sprostitev opreme v prosti promet v Uniji

§  dobavnico ali račun ter izjavo podjetja, ki je fluorirane ogljikovodike dalo na trg, da je količina fluoriranih ogljikovodikov bila ali bo prijavljena kot dana na trg v Uniji in da ni bila ali ne bo prijavljena kot neposredno dobavljena za izvoz v smislu člena 15(2)(c) Uredbe (EU) št. 517/2014 na podlagi člena 19 Uredbe (EU) št. 517/2014 in oddelka 5C Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1191/2014, kjer so fluorirani ogljikovodiki v opremi bili dani na trg v Uniji in bili naknadno izvoženi ter je z njimi bila napolnjena oprema izven Unije

-        Izvedba preverjanja in izdelava osnutka poročila o preverjanju s strani presojevalca

-        Pregled osnutka poročila s strani neodvisnega presojevalca

-        Izdelava in potrditev poročila o preverjanju

Preverjanje poročil o fluoriranih toplogrednih plinih izvajamo v skladu z veljavnimi smernicami in zakonodajo:

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04 s spremembami)

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1191/2014 z dne 30. oktobra 2014 o določitvi oblike in načina predložitve poročil iz člena 19 Uredbe (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih

Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16)

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (Uradni list RS, št. 57/11)

Uredba (EU) št. 517/2014 evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/879 z dne 2. junija 2016 o določitvi podrobnih ureditev v zvezi z izjavo o skladnosti pri dajanju opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, polnjenih s fluoriranimi ogljikovodiki, na trg, in preverjanjem, ki ga opravi neodvisni revizor, v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta