Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP)

Zahteve in smernice, ki jih podaja standard, temeljijo na sodobnih standardih in modelih vodenja kakovosti, ki so uveljavljeni in priznani v mednarodnem merilu, kot so mednarodni standardi skupine ISO 9000 za sisteme vodenja kakovosti ter evropski model poslovne odličnosti EFQM. Pri tem je med osnovnimi zahtevami poudarjena zahteva po izpolnjevanju obstoječe zakonodaje. 

Zahteve, ki jih podaja ta standard, spodbujajo zavode k sistematičnemu pristopu razvijanja takšnih aktivnosti in procesov, ki vodijo v povečevanje zadovoljstva vseh udeležencev v procesih vzgoje in izobraževanja.

Pri tem se še posebej poudarja pomen:

  • razumevanja in izpolnjevanja zahtev in pričakovanj udeležencev v procesih vzgoje in izobraževanja
  • pridobivanja in vrednotenja rezultatov delovanja in uspešnosti zavoda
  • nenehnega izboljševanja, ki izhaja iz objektivnih merjenj in spremljanja delovanja zavoda

Pristop ima vgrajeno metodologijo, poznano kot PDCA;  Plan-Do-Check-Act.  Metodologijo lahko opišemo kot: 

  • Planiraj: vzpostavi cilje in procese (aktivnosti) potrebne za realizacijo ciljev
  • Izvedi: izvajaj procese (aktivnosti)
  • Preveri: nadzoruj in spremljaj procese (aktivnosti) in rezultate glede doseganja ciljev in o njih poročaj 
  • Ukrepaj: ukrepaj tako, da dosegaš (presegaš) cilje in izboljšuješ procese (aktivnosti)

Takšen pristop omogoča zavodu tudi integracijo z drugimi sistemi ali modeli v enovit sistem vodenja.