Radijska in telekomunikacijska terminalska oprema (R&TTE)

Radijska in telekomunikacijska terminalska oprema, namenjena za uporabo na področju Evropske unije, mora izpolnjevati zahteve direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi 1999/5/ES.

SIQ je priglašen organ za direktivo R&TTE in lahko izvaja postopke skladno s prilogami III, IV in V te direktive.

Obseg storitev:

 • Pregled preskusnih poročil in tehnične dokumentacije ter izdaja strokovnega mnenja oziroma certifikata o skladnosti z bistvenimi zahtevami direktive R&TTE. To so:
  • zahteve za zaščito zdravja in varnosti uporabnikov ter drugih oseb, vključno z zahtevami za varnost proizvoda in zahtevami glede elektromagnetne združljivosti; 
  • učinkovita izraba radiofrekvenčnega spektra;
  • specifične zahteve za posamezne razrede opreme.
 • Določitev bistvenih preskusov za radijsko opremo, ki so osnova za presojo skladnosti.
 • Preskušanje po zahtevah harmoniziranih standardov v okviru direktive R&TTE:
  • zahteve za varnost proizvoda, 
  • zahteve za elektromagnetno združljivost,
  • zahteve za učinkovito izrabo radiofrekvenčnega spektra (meritve naprav kratkega dosega po harmoniziranih standardih, kot sta EN 300 220 in EN 300 330).
 • Odobritev sistema vodenja kakovosti na podlagi priloge V direktive R&TTE: Celovito zagotavljanje kakovosti. To podjetju omogoča samostojno izvajanje presoj skladnosti radijske in telekomunikacijske terminalske opreme.
 • Tehnična pomoč pri vprašanjih, ki se nanašajo na skladnost in dajanje radijske in telekomunikacijske terminalske opreme na trg:
  • postopki presoje skladnosti;
  • uporaba radijskih naprav, ki uporabljajo radijske frekvence, ki znotraj Evropske unije niso harmonizirane;
  • tehnična mapa in ES-izjava o skladnosti;
  • oznaka CE (CE, številka priglašenega organa, oprema razreda 1 ali razreda 2).