Interoperabilnost železniškega sistema

Eden izmed najhitreje razvijajočih se gospodarskih sistemov v EU na področju harmonizacije zahtev za proizvode je interoperabilnost železniškega prometa in z njim povezane infrastrukture.

Nekaj prednosti železniškega prometa:

 • zmanjševanje obremenjenosti okolja (izpusti ogljikovega dioksida (CO2), hrup, večja učinkovitost glede na tono prepeljanega tovora,…);
 • posebej na daljših razdaljah in pri večjih količinah tovora je železniški promet učinkovitejši kot od cestniega;
 • železniški transport predstavlja enega izmed najvarnejših načinov prevoza;
 • industrija, ki podpira železniški promet, je ena izmed najbolj progresivnih v EU in tudi v svetu.

Za zagotovitev čim lažjega povezovanja evropskih držav na nivoju železniškega transporta in za zagotovitev visokih standardov varnosti, je EU na tem področju sprejela direktivo 2008/57/ESU o interoperabilnosti železniškega prometa v Skupnosti. Direktiva in z njo povezane tehnične smernice za posamezne podsisteme ter navezujoči harmonizirani standardi predstavljajo osnovo, ki proizvajalcem opreme in infrastrukture železniškega prometa omogoča, da svoje proizvode načrtujejo in proizvajajo v skladu z zahtevami, ki so enotne na celotnem ozemlju Skupnosti. Skladnost tako načrtovanih in proizvedenih proizvodov je možno preveriti pri priglašenih organih, katerih dokumenti veljajo na celotnem ozemlju Skupnosti.

SIQ je priglašeni organ (NB 1304) za direktivo 2008/57/EUS. V okviru naše priglasitve lahko delujemo na naslednjih podsistemih interoperabilnosti:

 • energija,
 • vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi,
 • vodenje-upravljanje in signalizacija na vozilu,
 • tirna vozila.

Pri našem delu uporabljamo določila direktive, posameznih tehničnih specifikacij interoperabilnosti in povezanih harmoniziranih standardov. Poleg tehničnih specifikacij interoperabilnosti za posamezen podsistem upoštevamo tudi določila tehničnih specifikacij, povezanih s:

 • hrupom;
 • zahtevami za funkcionalno ovirane osebe na vozilu;
 • zahtevami glede varnosti v železniških predorih.

Postopke ugotavljanja skladnosti izvajamo po določilih modulov ugotavljanja skladnosti, ki so opredeljeni v posamezni tehnični specifikaciji. V primerih, kKo določenih postopkov ne moremo izvesti sami, sodelujemo s priznanimi evropskimi priglašenimi organi, s katerimi imamo sklenjene sporazume o sodelovanju.

Dokumenti, izdani s strani SIQ kot priglašenega organa, so priznani v vseh državah članicah Skupnosti in proizvajalcu predstavljajo osnovo za pripravo ES-izjave o skladnosti in primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti.

Tabela prejetih zahtevkov, izdanih listin