Oznaka CE

Novi pristop k tehnični harmonizaciji in globalni pristop k ocenjevanju skladnosti sta uvedla novo zakonodajno tehniko za zagotavljanje prostega pretoka blaga in visoko stopnjo zaščite zadev javnega interesa znotraj Evropske unije. Novosti, ki jih je prinesla nova zakonodajna tehnika, so bistvene zahteve za proizvode, ustrezni postopki ocenjevanja skladnosti in oznaka CE.

Po končanem postopku ugotavljanja skladnosti in ko pripravi tehnično dokumentacijo v dokaz skladnosti proizvoda, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem znotraj Evropske unije sestaviti ES-izjavo o skladnosti. V določenih primerih (proizvodi z visoko stopnjo tveganja za varnost) mora postopek ugotavljanja skladnosti (ES-preskus tipa) izvesti tretja, neodvisna stran (priglašeni organ). ES-izjava o skladnosti je zadnje, kar mora pripraviti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, preden proizvod označi z oznako CE in ga da na trg.

Oznaka CE, ki jo najdemo na proizvodu, organom tržnega nadzora in končnim uporabnikom pove, da proizvod izpolnjuje bistvene zahteve ustreznih evropskih direktiv. Oznaka CE je tudi viden dokaz, da proizvajalec prevzema odgovornost za skladnost proizvoda.

SIQ je priglašeni organ z identifikacijsko številko 1304 za naslednje evropske direktive:

 • Elektromagnetna združljivost (2014/30/EU),
 • Stroji (2006/42/ES),
 • Medicinski pripomočki (93/42/EGS z dopolnitvijo),
 • Naprave za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (2014/34/EU), 
 • Radijska in telekomunikacijska terminalska oprema (1999/5/ES)*,
 • Radijska oprema (2014/53/EU),
 • Hrup (2000/14/ES),
 • Merilni instrumenti (2014/32/EU),
 • Gradbeni proizvodi (305/2011),
 • Interoperabilnost vseevropskega železniškega sistema (2008/57/ES).
      * po prehodnem obdobju bo veljala le RED direktiva

SIQ deluje na različnih področjih ocenjevanja skladnosti proizvodov in vzdržuje potrebne akreditacije po standardih SIST EN ISO/IEC 17025 za preskusne laboratorije, SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolne organe in SIST EN ISO/IEC 17065 za certifikacijske organe za proizvode, s katerimi dokazuje svojo usposobljenost in konkurenčnost.

Delujemo na področjih ocenjevanja skladnosti:

 • varnosti opreme, namenjene uporabi v doloenih napetostnih območjih (oprema informacijske tehnologije in pisarnika oprema, elektronske naprave, zabavna elektronika, gospodinjski in podobni aparati, igralni aparati, svetilke in pribor, stikalna oprema, priprave za avtomatski nadzor, instalacijski material, varnostni transformatorji in podobna oprema);
 • elektromagnetne združljivosti proizvodov;
 • varnosti strojev (rona in prenosna električna orodja, elektrina
  vrtna orodja in drugi stroji);
 • hrupa in vibracij;
 • vplivov okolja (klimatske izpostavitve, zaščita pred vdorom, mehanska odpornost);
 • dvigal;
 • medicinskih pripomočkov (bolniških postelj, laserjev, respiratorjev, stimulatorjev in drugih električnih medicinskih naprav);
 • opreme, namenjene uporabi v potencialno eksplozivnih atmosferah;
 • merilnih instrumentov;
 • proizvodov cestne signalizacije (semaforske glave in znaki spremenljivih vsebin);
 • vsebnosti substanc, omejenih z direktivo RoHS;
 • komponent interoperabilnosti in združ̌ljivosti železniških sistemov (Tabela prejetih zahtevkov, izdanih listin).

SIQ-spričevalo o skladnosti

SIQ-spričevalo o skladnosti (za oznako CE) je dokument, ki dokazuje, da je bil postopek ugotavljanja skladnosti izveden skladno z zahtevami ustreznih direktiv novega pristopa. Proizvajalcu omogoča, da označi svoj proizvod z oznako CE.

Postopek za podelitev SIQ-spričevala o skladnosti obsega:

 • pregled in potrditev preskusnih poročil, ki so jih izdali akreditirani
 • laboratoriji;
 • pregled tehnične dokumentacije proizvoda;
 • pregled ES-izjave o skladnosti, primerne za podpis.

Storitve v okviru oznake CE

 • ocenjevanje skladnosti z zahtevami različnih evropskih direktiv in izvajanje nalog priglašenega organa št. 1304;
 • izdajanje SIQ-spričevala o skladnosti (za oznako CE);
 • pregled tehnične dokumentacije proizvoda;
 • pregled ocene tveganj za proizvod;
 • tehnična pomoč, strokovna mnenja.