Безбедност и електромагнетика

Безбедност и електромагнетика

Тестирање, оценување, сертифицирање, контрола

Со целосни услуги за тестирање, оценување, сертифицирање и контрола на производите и процесите, на своите партнери им овозможуваме да имаат доверба во сопствените производи и полесен влез на глобалниот пазар.
Нашиот искусен кадар нуди тестови во која било фаза на развој на новиот производ, од раниот развој до конечната сертификација.
Тесно соработуваме со нашите клиенти и така секогаш обезбедуваме квалитетно спроведена работа во најбрз можен рок, бидејќи добро ја разбираме потребата на нарачателот за неодложен влез на пазарот.

За доверба во производот

  • Тестирање на електричната безбедност
  • Тестирање на механичката безбедност
  • Тестирање на влијанието врз животната средина
  • Одредување на електромагнетната компатибилност
  • Збир на контролни услуги

Врата во глобалниот пазар

  • Регистриран орган со идентификациски број 1304 за повеќе директиви на ЕУ
  • Учество во меѓународни договори и шеми за заемно препознавање на резултатите од тестирањето и сертифицирањето на производите
  • Добивање национални потврди и сертификати на одделни пазари низ светот

Контакт

SIQ Љубљана
Безбедност и електромагнетика
Машера-Спасичева улица 10
SI-1000 Љубљана

  • Тел: +386 01 4778 154
  • Факс: +386 01 4778 444