Сертификација на организација

Сертифицирање на организации

Добивање на понуда

Системи за управување

Оценувањето и сертифицирањето на системите за управување на организациите ги изведуваме во зависност од избраните референтни документи/стандарди, на пример барања на меѓународни признати стандарди, актуелни законски барања или посебни критериуми за оценување.

Сертификатот докажува дека организацијата има воспоставен систем за управување согласно избраниот референтен документ, дека системот е соодветно документиран, го изведува, одржува и постојано ја подобрува неговата ефикасност.

Барате информација за важечки сертификати?

Пребарај
Влез - проверувачи