Okolje in energija – it

Postopek preverjanja poročila o emisijah toplogrednih plinov

 

  • Priprava ponudbe/pogodbe na osnovi pridobljenih podatkov o napravi.
  • Seznanitev upravljavca z načinom dela (postopkom preverjanja).
  • Pridobitev osnovnih informacij in podatkov o napravi: poročilo o emisijah za leto poročanja; Dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov naprave (spremembe v letu poročanja); Načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov za leto poročanja vključno z odločbo; Oceno tveganja upravljavca iz člena 58(2)(a) Uredbe (EU) št. 601/2012 in opis splošnega nadzornega sistema (kompleksne naprave); Postopke iz načrta monitoringa, kot ga je odobril pristojni organ, vključno s postopki za dejavnosti pretoka podatkov in nadzorne dejavnosti; Po potrebi načrt upravljavca za vzorčenje iz člena 33 Uredbe (EU) št. 601/2012, kot ga je odobril pristojni organ; Evidenco vseh teh sprememb v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 601/2012, če je bil v poročevalnem obdobju načrt monitoringa spremenjen;  Vso ustrezno korespondenco s pristojnim organom, zlasti informacije v zvezi z obveščanjem o spremembah načrta monitoringa; Informacije o podatkovnih bazah in podatkovnih virih, ki se uporabljajo pri monitoringu in poročanju, vključno z bazami in viri Eurocontrola; Vse druge pomembne informacije, potrebne za načrtovanje in opravljanje preverjanja.
  • Izdelava načrta preverjanja (na podlagi strateške analize, tj. analize vseh dejavnosti, ki potekajo v napravi in prispevajo k emisiji TGP, in na podlagi analize tveganja – preverjanja vseh virov emisij TGP iz naprave glede na zanesljivost podatkov iz posameznega vira in njegov prispevek k celotni emisiji TGP iz naprave).
  • Izvedba preverjanja ter izdelava osnutka poročila o preverjanju (fizični ogled naprave, pridobivanje podatkov …);
  • Neodvisni pregled dokumentacije o preverjanju ter osnutka poročila o preverjanju.
  • Izdelava pisnega mnenja (daje oceno stopnje resničnosti, pravilnosti in natančnosti poročila) – pisno mnenje je pritrdilno ali odklonilno.
  • Predaja poročila o preverjanju in pisnega mnenja ter vnos podatkov v register emisijskih kuponov na spletni strani ARSO.

 

Preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov izvajamo v skladu z veljavnimi smernicami in zakonodajo:

Podrobnejše smernice za monitoring in poročanje ter preverjanje so dostopne na spletni strani: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm

Preverjanje izhodiščnih podatkov o emisijah in podatkov o aktivnostih ter bistvene spremembe zmogljivosti si lahko ogledate na: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/allocation/documentation_en.htm

Splošni pogoji preverjanja so zapisani v GHG VP 002 – Informacije o poteku preverjanja in splošni pogoji preverjanja poročil o emisijah toplogrednih plinov.

Upravljavci naprav, ki so vključeni v trgovanje z emisijami toplogrednih plinov, morajo o vseh morebitnih pripombah in pritožbah zainteresirane javnosti glede monitoringa emisij toplogrednih plinov hraniti pritožbe in o njih na preverjanju obvestiti preveritelja.