Сертификација на организација

SIQ за системите за управување со квалитетот и системот за управување со животната средина е акредитиран кај Словенечкото акредитациско тело (SA).

CS-001

Прилог кон акредитациската листа CS-001 (надворешен линк)

Листата ги опфаќа следниве стандарди: ISO 9001, ISO 9001 со вклучен HACCP, ISO 14001, ISO 13485, BS OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 22000 и ISO 50001.

SI-V-0001

Прилог кон акредитациската листа SI-V-0001 (надворешен линк)

Опфаќа опсег на акредитација за проверка и потврдување (сертификација) во согласност со Регулативата (ES) бр. 1221/2009.

P-002

Прилог кон акредитациска листа P-002 (надворешен линк)

Опфаќа опсег на акредитација за проверка на податоци за емисија на стакленички гасови.

Сертификати

SIQ сертификат IQNet сертификат