Сертификација на организација

Aкредитација

SIQ за системите за управување со квалитетот и системот за управување со животната средина е акредитиран кај Словенечкото акредитациско тело (SA). Обемот на оспособеност е опишан во обемот на акредитацијата.