Сертификација на организација

Назад кон Претставување

Постопка за сертификација

Кога организацијата ќе воспостави систем за управување согласно со барањата за различни системи за управување може да се пријави за сертификациска постапка.

SIQ е оспособен за сертифицирање на различни систем за управување. Може да сертифицираме поединечни системи или интегрирани системи во различни комбинации.

Повеќе за постапката на сертифицирање во кровниот документ за нашата дејност Сертификациски правилник за системи за управување.

Pravilna upotreba na sertikaciskiot znak na SIQ Ljubljana.

Постапка за сертифицирање и одржување на сертификатот

Текот на постапката за сертифицирање и одржување на сертификатот и активностите за учество во постапката се прикажани на следната слика.

Воспоставување систем за управување

Првиот чекор при добивањето на сертификатот е воспоставување на систем за управување согласно со барањата на меѓународниот стандард или некој други референтен документ. При тоа ќе ви биде од помош секторот »SIQ образование«, каде може да се стекнете со потребните знаења, како и стручна подршка за имплементација на барањата во вашиот систем за управување.

SIQ izobraževanje