Education

Model Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

Skupaj gradimo osnovo za celovito kakovostno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Ustvarjamo jedro kulture dobrega sodelovanja, ki je temelj v procesu rasti posameznikov, zavodov in sistema v celoti. Širimo poslanstvo Vzgojitelja in Učitelja ter posredujemo dobro prakso. Povečujemo lastno zadovoljstvo in zadovoljstvo vseh udeležencev v vzgoji in izobraževanju ter zadovoljstvo zainteresirane javnosti.

Slovenija je vstopila v širok evropski prostor, v katerem se odpirajo vrata primerljivosti in konkurenčnosti. Povečujejo se zahteve in pričakovanja vseh uporabnikov in s tem tudi kompleksnost dela v vzgoji in izobraževanju. Kakovost vzgojno-izobraževalnih storitev postaja vse večja vrednota.

Pobuda za celovit in sistematičen pristop k sistemu vodenja kakovosti je prišla tako iz gospodarskih kot vzgojno-izobraževalnih organizacij.

Pod okriljem Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje je začela delovati projektna skupina in pripravila model Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Model omogoča vrtcem, osnovnim, srednjim, višjim in visokim šolam združevati elemente učeče se organizacije, zadovoljevanja potreb uporabnikov in sistematičnega merjenja kakovosti.

certifikatom Kakovost za prihodnost potrjujemo, da imamo v zavodu vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, ki nas sistematično vodi od vizije do konkretnih nenehnih izboljšav.