Education

Namen in cilji

Z vpeljavo modela KAKOVOST ZA PRIHODNOST vzgoje in izobraževanja želimo:

  • sistematično razvijati pristope, ki vodijo h kakovosti vzgoje in izobraževanja kot prednostnemu cilju izobraževalne politike Evropske unije;
  • povečevati avtonomnost zavodov, kar je ena od prednostnih nacionalnih usmeritev;
  • razvijati ustrezno organizacijsko kulturo, poti komuniciranja in pripadnost organizaciji;
  • omogočati boljše sodelovanje vzgojno-izobraževalnih institucij med sabo in z vsemi zainteresiranimi javnostmi;
  • omogočati prenos dobre prakse;
  • omogočati in spodbujati različnost;
  • izkazati stalno rast kazalcev kakovosti v zavodih, ki sodelujejo v projektu.