Splošno it

Nacionalni etaloni

Smo nosilci nacionalnih etalonov za električne veličine ter čas in frekvenco

SIQ deluje v okviru slovenskega distribuiranega meroslovnega sistema v koordinaciji Urada RS za meroslovje (MIRS) in je nosilec nacionalnega etalona za področji električne veličine ter čas in frekvenco. Vzdrževanje nacionalnih etalonov za električne veličine ter čas in frekvenco je sofinancirano s strani MIRS po Odločbi o priznanju etalona za nacionalni etalon, izdane na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, št. 26/05 – UPB1), prvega odstavka 9. člena Pravilnika o nacionalnih etalonih (Ur. l. RS, št. 51/07 in 63/2008) in Javnega povabila k prijavi za priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona št. 6401-18/2008/1, objavljenem v Ur. l. RS, št. 101, dne 24. 10. 2008.

Kot nosilci nacionalnega etalona za električne veličine in nacionalnega etalona za čas in frekvenco zagotavljamo sledljivost teh enot na mednarodno raven.

MER