Opšti uslovi obrade ličnih podataka

Opšti uslovi obrade ličnih podataka

Svesni smo da je zaštita ličnih podataka osnovno pravo svakog pojedinca. U SIQ Ljubljana (u nastavku: upravljač) cenimo privatnost, zato vaše podatke pažljivo čuvamo.

Prijavom na novosti SIQ i/ili obaveštavanje o obrazovanjima i osposobljavanjima potvrđujete da ste upoznati s opštim uslovima, da su navedeni lični podaci istiniti i tačni i dozvoljavate da ih SIQ kao upravljač ličnim podacima obrađuje za svrhe, za koje su prikupljeni.

Kao upravljač vašim ličnim podacima obavezujemo se da ćemo ih obrađivati u skladu sa zakonom, koji reguliše zaštitu ličnih podataka, i evropskim zahtevima u pogledu zaštite ličnih podataka.

1. PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

NOVOSTI SIQ

– Izvođenje elektronskog obaveštavanja

Elektronsko obaveštavanje sa novostima izvodi se u svrhu obaveštavanja o aktuelnim aktivnostima u SIQ. Za takvo izvođenje potrebni su nam sledeći podaci: vaše ime, prezime, adresa elektronske pošte, IP, datum i vreme prijave, naziv organizacije (opciono) i radnog mesta (opciono).

Vaše podatke ćemo za svrhe izvođenja elektronskog obaveštavanja koristiti do povlačenja saglasnosti.

– Slanje putem klasične pošte (Izveštaj SIQ)

Svrha slanja glasila Izveštaj SIQ je izveštavanje o izvođenju aktivnosti i rezultatima organizacije SIQ. Za izvođenje su nam potrebni sledeći podaci: vaše ime, prezime, naziv organizacije, adresa organizacije (ulica, poštanski broj, mesto, država), vaša adresa elektronske pošte (opciono).

Vaše podatke ćemo za svrhe obaveštavanja putem klasične pošte koristiti do povlačenja saglasnosti.

IZVOĐENJE OBAVEŠTAVANJA O OBRAZOVANJIMA I OSPOSOBLJAVANJIMA
Svrha je obaveštavanje pojedinaca o skorim obrazovanjima i osposobljavanjima i seminarima određenih SIQ-odeljenja, s kojima sarađuje pojedinac. Za takvo izvođenje potrebni su nam sledeći podaci: vaše ime, prezime, adresa elektronske pošte, IP, datum i vreme prijave, naziv organizacije i radno mesto (opciono) pojedinca.

Vaše podatke ćemo za svrhe izvođenja elektronskog obaveštavanja o obrazovanjima i osposobljavanjima koristiti do povlačenja saglasnosti.

PRIJAVA NA OBRAZOVANJA

– Prijava na obrazovanje

Svrha prijave za obrazovanje je izvođenje obrazovanja, dokazivanje prisustva na obrazovanju, izdavanje računa i obaveštavanje u vezi sa dotičnim obrazovanjem.

Za popunjavanje prijave na obrazovanje od pojedinca su nam potrebni sledeći podaci: ime i prezime, radno mesto, naziv organizacije, adresa organizacije (ulica, poštanski broj, mesto, država), PIB organizacije, adresa elektronske pošte, telefonski broj, informaciju o obavezi za PDV (opciono), faks broj (opciono)

– Prijava na obaveštavanje o obrazovanjima

Pojedinac može prilikom prijave na obrazovanje ili neposredno na internet stranici SIQ da se prijavi na obaveštavanje o izabranim obrazovanjima. Za proučavanje potreba ciljanog tržišta i obaveštavanja o ponudama pojedince segmentiramo s obzirom na izraženo interesovanje.

Pojedinac može sam da izabere obrazovanja, o kojima želi da bude obavešten.

– Prijava na obrazovanje za zatvorene grupe (obrazac)

Preko obrasca dobijamo kontakt podatke lica iz organizacije, koja želi izvođenje određenog obrazovanja za zatvorenu grupu. Od pojedinca, koji to prijavljuje, dobijamo sledeće podatke: ime, prezime, adresu elektronske pošte (opciono), telefonski broj i naziv organizacije.

2. PRAVA POJEDINCA

Pojedinac ima pravo da u bilo kom trenutku zahteva izmenu, dopunu, brisanje ili ograničenje obrade svojih ličnih podataka tako, što će upravljaču poslati elektronsku poruku na gdpr@siq.si.

Pojedinac takođe ima pravo da preko elektronske poruke od upravljača dobije potvrdu da li se u vezi s njim obrađuju lični podaci.

Pojedinac, koji ne želi da prima novosti SIQ i/ili biti obaveštavan o obrazovanjima i osposobljavanjima u štampanom ili elektronskom obliku, sa tih aktivnosti se odjavljuje na sledeće načine:

– odjava neposredno klikom na “odjava”, što se nalazi u futeru svake elektronske poruke te vrste;

– poslatim zahtevom na gdpr@siq.si.

Ako pojedinac smatra da je došlo do kršenja ličnih podataka, to može da prijavi nadzornom organu (Poverenik za informacije).

Ako upravljač bude upotrebio lične podatke za druge svrhe, nego što su bili prikupljeni, o tome mora obavestiti pojedinca i od njega dobiti novu saglasnost.

3. ČUVANJE I PERIOD ČUVANJA LIČNIH PODATAKA
Upravljač sve lične podatke o pojedincima čuva u skladu sa politikama zaštite ličnih podataka i zahtevima u pogledu zaštite ličnih podataka, koje određuju zakonodavstvo Republike Slovenije i propisi Evropske unije.

Zaštita ličnih podataka obuhvata pravne, organizacione i odgovarajuće logičko-tehničke postupke i mere, kojima se obezbeđuje:
• zaštita prostorija, uređaja i sistemske programske opreme;
• bezbednost aplikativne programske opreme za obradu ličnih podataka;
• bezbednost prilikom dostavljanja i prenosa ličnih podataka;
• onemogućavanje pristupa neovlašćenim licima informacionim sredstvima, na kojima se obrađuju lični podaci, i zbirkama ličnih podataka;
• izvođenje postupaka redovnog ispitivanja, ocenjivanja i vrednovanja efikasnosti tehničkih i organizacionih mera za obezbeđivanje bezbednosti obrade;
• mogućnost blagovremenog vraćanja raspoloživosti i pristupa ličnim podacima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta.

Pojedinac je upoznat i slaže se da upravljač lične podatke, koje je dostavio pojedinac, čuva onoliko vreme, kao što je navedeno u delu “Podaci koje obrađujemo” ovog dokumenta. Druge podatke može upravljač da čuva samo onoliko vremena, koliko je to neophodno za ostvarivanje svrhe, za koju su podaci prikupljeni, a zatim mora da ih trajno izbriše ili anonimizuje tako da se određeni podatak više ne može povezati sa određenim pojedincem.

4. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
Upravljač ne odgovara za štetu koja bi nastala pojedincu, jer je upravljaču dostavio pogrešne, lažne, nepotpune ili zastarele podatke koji se odnose na pojedinca.

Upravljač je odgovoran za štetu koju pričini obrada samo u slučaju, kad ne ispunjava obaveze koje zahteva Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka ili zakonodavstvo, koje reguliše zaštitu ličnih podataka ili kada je postupao u suprotnosti sa odredbama iste. Upravljač je oslobođen odgovornosti, ako dokaže da ni u kom slučaju nije odgovoran za događaj koji pričini štetu.

5. KONTAKT PODACI UPRAVLJAČA
Na sva dodatna pitanja u pogledu obrade ličnih podataka u SIQ Ljubljana ćemo vam sa zadovoljstvom odgovoriti.

Pitanja možete adresirati na:

SIQ LJUBLJANA
Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana
gdpr@siq.si, 00 386 11 4778 100