Kakovost – bs

Nazaj na kakovost

Uredbe EU "End Of Waste"

Pridobitev ponudbe

Slovenski in skupen evropski cilj je, da naj bi se količine nastalih odpadkov zmanjševale, tisti odpadki, ki že nastanejo, pa naj bi se pripravili za ponovno uporabo, reciklirali ali kako drugače predelali.

Okvirna direktiva o odpadkih (2008/98/ES) daje podlago za oblikovanje meril za prenehanje statusa odpadka, na osnovi te direktive pa so nastale t.i. End-of Waste uredbe kot npr.

  • Uredba Sveta (EU) št. 333/2011 (odpadno železo, jeklo in aluminij),
  • Uredba Sveta (EU) št. 715/2013 (odpadni baker) in
  • Uredba Sveta (EU) št. 1179/2012 (odpadno steklo).

Uredbe podajajo merila za določitev, kdaj določen odpadek preneha biti odpadek in tudi zahteve za certifikacijski organ, ki ugotavlja skladnost sistema kakovosti zbiralca, predelovalca in trgovca s tovrstnimi odpadki. Certifikacijski organ certificira sistem kakovosti skladno z ISO 9001 in relevantno uredbo.

SIQ je pridobil akreditacijo za certificiranje po uredbah 333/2011 in 715/2013 in lahko sedaj izvede presojo in izda akreditiran certifikat za sistem vodenja kakovosti po omenjenih uredbah zbiralcem, predelovalcem in trgovcem odpadnih kovin (jekleni odpad, odpadni aluminij in odpadni baker), ki odpad prodajajo kot surovino.