Splošno hr

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06 in 64/08).

Za overjanje merilnih instrumentov smo pridobili akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17020:2012 kot kontrolni organ tipa A s strani slovenskega akreditacijskega organa SA (Slovenska Akreditacija – št. listine K-002) ter prejeli odločbo o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti meril ter rednih in izrednih overitev meril tlaka v pnevmatikah, merilnikov krvnega tlaka ter merilnikov izpušnih plinov (št. 6416-22/2014/1).

SIQ Ljubljana tako izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »349«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.