Laboratoriji i Kontrolna tela

Svrha

Cilj obuke jeste da se imenovana lica iz organizacije osposobe za sprovođenje internih provera prema standardu ISO/IEC 17025:2017. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u laboratoriji za ispitivanje/etaloniranje.

Obukom se obuhvataju sledeće oblasti i teme:

  • Analiza zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 sa aspekta provere,
  • Principi i postupak provere,
  • Planiranje provere,
  • Priprema provere,
  • Sprovođenje provere, metode i tehnike provere,
  • Izveštavanje o proveri i aktivnosti nakon provere.

Obuka sadrži predavanja, individualne i timske vežbe i testove.

Test sadrži pitanja koja se tiču poznavanja zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017. Sastoji se od otvorenih pitanja i pitanja sa ponuđenim odgovorima i održava se na početku drugog dana obuke. Vežbe su posvećene analiziranju zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017, pripremanju pitanja za proveru, pripremanju provere i analizi i definisanju nalaza provere.

Učesnici treba da se pripreme za obuku, da prouče standard ISO/IEC 17025:2017, da bi bili upoznati sa strukturom i terminologijom standarda. Obuka se sprovodi po sistemu “otvorene knjige”. Učesnici mogu sve vreme da koriste standard i sav materijal namenjen za obuku. Materijal u Priručniku za obuku prati predavanja i omogućava vođenje ličnih beleški u materijalu.

Učesnici koji polože obuku, dobijaju sertifikat o položenoj obuci.

Uslovi za sticanje sertifikata o položenoj obuci su:

• prisustvo obuci za sve vreme trajanja,
• polaganje testa za standard ISO/IEC 17025:2017

Način rada

Na obuci preovlađuje aktivan način rada, koji se sastoji se od predavanja, diskusije, praktičnih vežbi i pisanog testa. Obuka će se održati na srpskom jeziku.

Mesto održavanja obuke

Webinar – putem aplikacije Microsoft Teams

Predavač: 

Milan Savić, zaposlen u SIQ Beograd. Vodeći ocenjivač za ocenjivanje kontrolnih tela prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012 i vodeći ocenjivač za ocenjivanje sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta prema standardu SRPS ISO/IEC 17021:2011. Vodeći proveravač za sisteme menadžmenta prema standardu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO/IEC 27001:2013.

Resursi za održavanje obuke:

Za sve učesnike, SIQ obezbeđuje:
• Materijale za vežbe i polaganje
• Sertifikate za učesnike koji uspešno polože obuku

Uslovi za sticanje sertifikata o položenoj obuci su:

• Prisustvo obuci za sve vreme trajanja
• Polaganje testa za predmetni standard

Po prijemu prijave i isteku roka za prijavu dostavićemo satnicu obuke samo prijavljenim polaznicima obuke.

Prijavu za vebinar možete preuzeti  i ovde.

Ciljne grupe

Obuka je namenjena svima u organizaciji koji prema poslovima i zadacima treba da poznaju proces interne provere, kao i onima koji imaju želju da steknu znanja iz područja provere sistema menadžmenta laboratorije i treba da sprovode provere interne provere prema standardu ISO/IEC 17025:2017,

Potrebno je da učesnici poznaju standard ISO/IEC 17025:2017