Fluorirani toplogredni plini

Kristina

Za nadzorovanje emisij fluoriranih toplogrednih plinov (F-plinov), je Evropska unija sprejela t.i. Uredbo o fluoriranih toplogrednih plinih (št. 517/2014). Uredba je namenjena blažitvi podnebnih sprememb in zaščiti okolja z zmanjševanjem emisij F-plinov.

Skladno z Uredbo (EU) št. 517/2014 morajo uvozniki opreme, ki dajejo na trg predhodno polnjeno opremo (v kolikor fluorirani ogljikovodiki še niso bili na trgu, preden je bila oprema napolnjena z njimi), do 31. marca sporočiti podatke o teh plinih, ki jih predhodno verificira akreditiran preveritelj v skladu z Direktivo 2003/87/ES. Enako velja za proizvajalce, uvoznike in izvoznike, ki so v predhodnem koledarskem letu proizvedli, uvozili ali izvozili 10.000 ton ali več ekvivalenta CO2 F-plinov. SIQ je akreditiran preveritelj in izvaja preverjanje poročil.

Preverjanje točnosti dokumentacije in izjave o skladnosti za fluorirane toplogredne pline poteka po postopku:

  • Priprava ponudbe / pogodbe na osnovi pridobljenih podatkov o opremi, ki vsebuje F-pline
  • Seznanitev uvoznika / proizvajalca opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke z načinom dela (postopkom preverjanja)
  • Pridobitev osnovnih informacij in podatkov o opremi, ki vsebuje F-pline in izvedba preverjanja. Preverjanje obsega dokumentacijo, navedeno v 2. členu Izvedbene Uredbe (EU) št. 2016/879.
  • Izdelava osnutka poročila o preverjanju s strani presojevalca
  • Pregled osnutka poročila s strani neodvisnega presojevalca
  • Izdelava in potrditev poročila o preverjanju

 

Preverjanje poročil o fluoriranih toplogrednih plinih izvajamo v skladu z veljavnimi smernicami in zakonodajo:

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04 s spremembami))

Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16)

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (Uradni list RS, št. 57/11)

Uredba (EU) št. 517/2014 evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/879 z dne 2. junija 2016 o določitvi podrobnih ureditev v zvezi z izjavo o skladnosti pri dajanju opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, polnjenih s fluoriranimi ogljikovodiki, na trg, in preverjanjem, ki ga opravi neodvisni revizor, v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1191/2014 z dne 30. oktobra 2014 o določitvi oblike in načina predložitve poročil iz člena 19 Uredbe (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih

Podrobnejše smernice za monitoring in poročanje ter preverjanje so dostopne na spletni strani:

https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en

Splošni pogoji preverjanja so zapisani v GHG VP021 – Informacije o poteku preverjanja in splošni pogoji preverjanja poročil o fluoriranih toplogrednih plinih.