Splošno sr

Overjanje merilnih instrumentov

Pri kontroli gre za posebno vrsto kalibracije merilnega instrumenta z dodatnimi funkcionalnimi testi, ki jih opredeljuje Pravilnik o meroslovnih zahtevah, in se lahko izvede samo za tiste instrumente, za katere je bil skladno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah že opravljen tipski preskus in izdan certifikat o odobritvi tipa.

Za kontrolo merilnih instrumentov smo pridobili akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17020:2012 kot kontrolni organ tipa A s strani slovenskega akreditacijskega organa SA (Slovenska Akreditacija – št. listine K-002) ter prejeli odločbo o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti meril ter rednih in izrednih overitev meril tlaka v pnevmatikah, merilnikov krvnega tlaka in merilnikov izpušnih plinov.