Certificiranje organizacij

Fluorirani toplogredni plini

14. februar 2023

Fluorirani toplogredni plini (F-plini) so skupina kemikalij, ki vsebujejo fluor in niso naravno prisotni v okolju. So zelo močni toplogredni plini, pogosto več tisočkrat močnejši od ogljikovega dioksida (CO2). Ti plini se, tako kot ogljikov dioksid, metan in dušikov oksid, uvrščajo v skupino emisij toplogrednih plinov, ki jih ureja Pariški sporazum o podnebnih spremembah. Medtem ko so se emisije drugih toplogrednih plinov zmanjšale, se je količina F-plinov med leti 1990 in 2014 podvojila. F-plini so namreč na območjih EU v preteklosti običajno nadomestili ozonu škodljive snovi, saj je bila uporaba teh snovi zaradi zaščite stratosferskega ozonskega plašča prepovedana. F-plini se uporabljajo v opremi za hlajenje, klimatizacijo, toplotnih črpalkah, hladilnih enotah tovornjakov, protipožarni opremi, visokonapetostnih stikalnih mehanizmih, izolacijskih penah ipd.

Uredba (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih je bila sprejeta, da bi se emisije F-plinov pričele zmanjševati. S pomočjo sistema kvot se je začelo postopno zmanjševanje količin fluoriranih ogljikovodikov v EU. Velja, da morajo države članice izdajati dovoljenja za uvoz in izvoz fluoriranih ogljikovodikov ter o njih poročati.

Napredek EU pri postopnem opuščanju HFC v skladu z Uredbo EU o F-plinih in Montrealskim protokolom.

Napredek EU pri postopnem opuščanju HFC v skladu z Uredbo EU o F-plinih in Montrealskim protokolom. Vir: https://www.eea.europa.eu/

Od 1. januarja 2017 se lahko oprema za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke, polnjena s fluoriranimi ogljikovodiki, daje na trg samo pod pogojem, da so bili fluorirani ogljikovodiki, s katerimi je bila napolnjena, upoštevani v sistemu kvot. Če ti plini, ki jih vsebuje oprema, v času, ko je bila oprema napolnjena z njimi, še niso bili dani na trg, uvozniki te opreme zagotovijo, da neodvisni revizor vsako leto preveri točnost dokumentacije in izjave o skladnosti. SIQ Ljubljana, ki je akreditiran v skladu z Direktivo 2003/87/ES, na področju okoljskih storitev opravlja tudi neodvisno preverjanje dokumentacije in izjave o skladnosti uvoznikov opreme z F-plini.

Nazaj na vse novice