Hrana

Bezbednost hrane

 

Značaj HACCP sistema

Svest o značaju bezbedne hrane za zdravlje ljudi raste kako u svetu, tako i kod nas. Svako od nosilaca aktvnosti u oblasti hrane je dužan je da se brine o bezbednosti i kvalitetu svojih proizvoda i usluga. Kao najuspešnija metoda koja osigurava bezbednost hrane u celokupnom lancu hrane, od prerade sirovina do krajnjeg korisnika, pokazao se HACCP sistem (Hazard Analysis Critical Control Points), koji se zasniva na propisima međunarodnog referentnog dokumenta Codex Alimentarius iz 1997. godine (FAO/WHO), koga u svom radu koriste potrošači, proizvođači, prerađivači, trgovci i državna tela.

U Srbiji i u EU sistem HACCP je zakonski propisan i moraju da ga sprovode različiti nosioci aktivnosti iz oblasti hrane. Organizacije mogu da iskažu usklađenost svojih proizvoda i usluga sa zahtevima HACCP principa pomoću sertifikata ili izjave koju je organizaciji dodelila nezavisna institucija. Time organizacija u javnosti može da dokazuje da je sistem menadžmenta bezbednosti hrane pregledan od strane stručno osposobljenih proveravača, da se zaista sprovodi i da je pod nadzorom nezavisne institucije koja je izdala sertifikat ili izjavu.

Za vas smo u SIQ-u pripremili sledeće usluge iz oblasti bezbednosti hrane

Proveravanje i sertifikacija HACCP sistema kao nadogradnje na sistem ISO 9001

Organizacije koje već imaju sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001, mogu isti da nadograde sertifikatom koji potvrđuje usaglašenost sistema menadžmenta sa zahtevima HACCP sistema. Sertifikacija obuhvata proveru dokumentacije, sertifikacionu provera sistema u organizaciji, proveru funkcionisanja sistema svake godine i restifikacionu proveru na svake tri godine. Sertifikat je važeći sve dok organizacija ispunjava zahteve standarda ISO 9001 i HACCP sistema. Kredibilitet SIQ sertifikata potvrđuje Slovenska akreditacija (SA) i međunarodno udruženje sertifikacionih tela IQNet.

Ocena stanja HACCP sistema u organizaciji i kod isporučilaca

U organizacijama koje već imaju uspostavljen HACCP sistem sprovodimo nezavisnu procenu usaglašenosti sistema sa HACCP zahtevima i dajemo mišljenje i preporuke koje organizaciju usmeravaju ka daljim aktivnostima i poboljšanjima već uspostavljenog sistema. Nakon pozitivne ocene stanja izdajemo izjavu o usaglašenosti sa zahtevima HACCP sistema. Dobijenom izjavom organizacija se dokazuje pred svojim kupcima i isporučiocima i na taj način značajno doprinosi kvalitetu i bezbednosti hrane u celokupnom lancu hrane, čiji je i sama važan član. Sprovođenje HACCP sistema kontrolišemo takođe i kod isporučulaca i podizvođača i o tome dajemo stručnu i nepristrasnu ocenu stanja.

Periodični nadzor HACCP sistema u organizaciji

Svaka organizacija mora već uspostavljeni HACCP sistem da prilagođava razvoju i drugim promenama koje uvodi u postojeće procese. Ako želi da prati brzi razvoj i sve veće zahteve potrošača, mora da sledi zakonske promene na području hrane i da u svakom trenutku obezbedi da uprkos promenama efikasno može da sprovodi HACCP sistem. Upravo iz tih razloga potrebno je periodično ga pregledati, ocenjivati i poboljšavati. Brigu o tome kako izraditi plan periodičnih ocena stanja, možete da prepustite nama. Pobrinućemo se i za samo stručno sprovođenje.

Zašto dobiti sertifikat

Sertifikatom ili izjavom organizacija u javnosti ili svojim poslovnim partnerima pokazuje da ispunjava zahteve HACCP i time neposredno:

  • stiče poverenje u očima javnosti, korisnika i nadležnih organa;
  • povećava svoju konkurentnost na tržištu i na javnim tenderima;
  • obezbeđuje nepristrasnu i kontinualnu kontrolu nad sistemom;
  • podstiče neprestano unapređenje i poboljšavanje sistema u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim referentnim dokumentom Codex Alimentarius.