Životna sredina i energija

Gasovi staklene bašte

 

Verifikacija izveštaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte se odvija po sledećem postupku:

  • priprema ponude/ugovora na osnovu dobijenih podataka o uređaju;
  • upoznavanje operatera sa načinom rada (procedurom verifikacije);
  • dobijanje osnovnih informacija i podataka o uređaju: izveštaj o emisiji za godinu o kojoj se izveštava; dozvola za emisiju gasova staklene bašte za uređaj (promene u godini o kojoj se izveštava); plan praćenja emisije gasova staklene bašte za godinu o kojoj se izveštava, uključujući i odluku; procenu rizika operatera iz člana 58(2)(a) regulative (EU) br. 601/2012 i opis opšteg sistema nadzora (kompleksni uređaji); postupci iz plana praćenja kojeg je odobrio nadležni organ, uključujući postupke za aktivnosti protoka podataka i nadzorne aktivnosti; po potrebi plan operatera za uzorkovanje iz člana 33 regulative 601/2012, kojeg je odobrio nadležni organ; evidenciju svih tih promena, u skladu sa članom 16(3) regulative 601/2012, ako je u periodu izveštavanja izvršena promena plana praćenja; sva relevantna korespondencija sa nadležnim organom, a naročito informacije u vezi sa obaveštavanjem o promenama plana praćenja; informacije o bazama podataka i izvorima podataka koji se upotrebljavaju prilikom praćenja i izveštavanja, uključujući i baze i izvore Eurocontrola; sve druge značajne informacije, potrebne za planiranje i sprovođenje verifikacije;
  • izrada plana verifikacije (na osnovu strateške analize, tj. analize svih aktivnosti koje se odvijaju u uređaju i doprinose emisiji gasova staklene bašte i, na osnovu procene rizika – verifikacija svih izvora emisije gasova staklene bašte);
  • sprovođenje verifikacije i izrada nacrta izveštaja o verifikaciji (fizički izgled uređaja, dobijanje podataka,…);
  • nezavisni pregled dokumentacije o verifikaciji i nacrta izveštaja o verifikaciji;
  • Izrada pisanog mišljenja (daje ocenu nivoa istinitosti, ispravnosti i preciznosti izveštaja) – pisano mišljenje je afirmativno ili odrečno;
  • predaja izveštaja o verifikaciji i pisanog mišljenja i unos podataka u registar dozvola za emisiju na internet stranici ARSO.

Verifikacija izvešaja staklene bašte se izvodi u skladu sa važećom regulativom i smernicama: EU regulative 600/2012 i 601/2012, standardi ISO 14064-3 i ISO 14065 i dokumenta EA 6/03 i IAF MD 6.