Životna sredina i energija

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

 

Značaj sistema menadžmenta zaštitom životne sredine

Rastuća briga za zaštitu prirode i ljudskog zdravlja nas podstiče da više pažnje posvetimo uticaju naših aktivnosti, proizvoda ili usluga na životnu sredinu. Naš odnos prema životnoj sredini formira sliku o nama u javnosti i igra odlučujuću ulogu prilikom sklapanja poslova. Samo formalno ispunjavanje zahteva regulative u vezi sa zaštitom životne sredine više nije dovoljno u svetu koji poseduje ekološku svest. Dobro upravljanje zaštitom životne sredine podrazumeva:

 • sveobuhvatno upravljanje aspektima životne sredine proizvodne ili uslužne delatnosti,
 • ispunjavanje zakonskih zahteva,
 • kontrolisanje troškova,
 • iskorišćenje resursa i
 • davanje odgovora na zahteve i očekivanja korisnika, vlasnika i ostalih zainteresovanih strana.

Ovi sveobuhvatni zadaci mogu da se rešavaju pomoću sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001. Njegovo korišćenje nam pomaže da realizujemo principe zaštite životne sredine iz svoje politike životne sredine. Na taj način možemo da upravljamo potencijalnim rizicima po životnu sredinu, da se stalno poboljšavamo i da se prilagođavamo novim zahtevima.

Zašto dobiti sertifikat?

Koristi od sistematičnog pristupa menadžmentu zaštitom životne sredine su: poboljšane metode menadžmenta procesima i upravljanja njima, poboljšan konkurentni položaj na tržištu, povećano poverenje javnosti, korisnika i poslovnih partnera, podrška u slučaju mogućeg eksternog nadzora koji u organizaciji izvode bilo nadležni organi ili korisnici, sistemsko upravljanje merama zaštite i neposredno smanjenje troškova poslovanja, poboljšanje uslova rada.

Postupak sertifikacije

Postupak sertifikacije počinjemo sertifikacionom proverom, kojom utvrđujemo ispunjavanje zahteva standarda ISO 14001, a izvodimo je iz dva dela.

U prvom delu procenjujemo dokumentaciju i procenjujemo uspostavljanje sistema menadžmenta zaštite životne sredine. U drugom delu proveravamo uspostavljanje, sprovođenje i efikasnost sistema menadžmenta zaštitom životne sredine. Na osnovu nalaza sertifikacione provere, Komisija za sertifikaciju sistema menadžmenta odlučuje o dodeljivanju sertifikata.

Dodeljeni sertifikat važi tri godine, a godišnjim proverama proveravamo adekvatnost sprovođenja, održavanja i poboljšanja sistema menadžmenta zaštitom životne sredine. Posle tri godine sprovodimo resertifikacionu proveru, kojom se zaključuje trogodišnji period i, ukoliko utvrdimo usaglašenost sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, Komisija za sertifikaciju donosi odluku o dodeljivanju novog izdanja sertifikata.

Glavni koraci pri uspostavljanju sistema:

 • odluka rukovodstva,
 • početno preispitivanje zaštite životne sredine,
 • upoznavanje sa standardima ISO 14004 i ISO 14001,
 • plan uspostavljanja sistema,
 • identifikacija značajnih aspekata životne sredine i zakonskih zahteva,
 • utvrđivanje politike zaštite životne sredine,
 • definisanje ciljeva zaštite životne sredine i programa za njihovo ostvarivanje,
 • prepoznavanje zainteresovanih strana,
 • razvoj kanala za komunikaciju,
 • priprema programa za obučavanje,
 • merenje, održavanje i preispitivanje,
 • dalje poboljšavanje.

Integrisanje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine sa drugim sistemima menadžmenta

Uključivanje ključnih elemenata standarda ISO 14001 u druge sistema menadžmenta, npr. menadžment kvalitetom prema standardu ISO 9001, menadžment energijom prema standardu ISO 50001 i zaštitu zdravlja i bezbednost na radu prema BS OHSAS 18001, dopunjava ove sisteme i povećava njihovu efikasnost i efektivnost. Organizacije koje žele da se upišu u evropski registar EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), nadograđuju sistem menadžmenta zaštitom životne sredine još i izveštavanjem o svojoj efektivnosti zaštite životne sredine.

Saradnja sa organizacijom tokom postupka sertifikacije

Organizacija koja je u postupku proveravanja dobija:

 • stručna pojašnjenja i odgovore u vezi sa zahtevima standarda i postupkom sertifikacije,
 • potvrdu (ako je potrebno) da je organizacija u postupku sertifikacije ili postupku procene stanja.
 • 10% popusta za seminare i kurseve koje izvodi SIQ.