Preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov

Postopek preverjanja poročila o emisijah toplogrednih plinov ter poročila o ravneh dejavnosti podnaprav

  • Priprava ponudbe/pogodbe na osnovi pridobljenih podatkov o napravi.
  • Seznanitev upravljavca z načinom dela (postopkom preverjanja).
  • Pridobitev osnovnih informacij in podatkov o napravi: Poročilo o emisijah za leto poročanja; Poročilo o ravneh dejavnosti na podnapravah, Dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov naprave (spremembe v letu poročanja); Načrt metodologije spremljanja na napravah; Ocena tveganja upravljavca in opis splošnega nadzornega sistema (kompleksne naprave); Evidenca vseh teh sprememb v skladu s členom 16(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 2018/2066 z dopolnitvami
  • Izdelava načrta preverjanja (na podlagi strateške analize, tj. analize vseh dejavnosti, ki potekajo v napravi in prispevajo k emisiji TGP, in na podlagi analize tveganja – preverjanja vseh virov emisij TGP iz naprave glede na zanesljivost podatkov iz posameznega vira in njegov prispevek k celotni emisiji TGP iz naprave).
  • Izvedba preverjanja ter izdelava osnutka poročila o preverjanju poročila o emisijah TGP in  osnutka o preverjanju poročila o ravneh dejavnosti (fizični ogled naprave, pridobivanje podatkov …);
  • Neodvisni pregled dokumentacije o preverjanju ter osnutkov poročil;
  • Izdelava pisnega mnenja (daje oceno stopnje resničnosti, pravilnosti in natančnosti poročila) – pisno mnenje je pritrdilno ali odklonilno o Poročilo o emisijah tgp in poročilu o ravneh dejavnosti na podnapravah;
  • Predaja poročila o preverjanju in pisnega mnenja o poročilu o emisijah TGP na ARSO in upravljavcu naprave;
  • Vnos podatkov/potrditev emisij v registru emisijskih kuponov;
  • Predaja poročila o preverjanju in pisnega mnenja o poročilu o ravneh dejavnosti upravljavcu naprave.

Preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov izvajamo v skladu z veljavnimi smernicami in zakonodajo:

Podrobnejše smernice za monitoring in poročanje ter preverjanje so dostopne tukaj

Splošni pogoji preverjanja so zapisani v GHG VP002 – Informacije o poteku preverjanja in splošni pogoji preverjanja poročil o emisijah toplogrednih plinov. Postopek pritožb je opisan v GHG VN017.

Upravljavci naprav, ki so vključeni v trgovanje z emisijami toplogrednih plinov, morajo o vseh morebitnih pripombah in pritožbah zainteresirane javnosti glede monitoringa emisij toplogrednih plinov hraniti pritožbe in o njih na preverjanju obvestiti preveritelja.