Certificiranje organizacij

Evropski teden energije

03. oktober 2022

Skrb za okoljsko in energetsko učinkovitost je pomemben del trajnostnega delovanja podjetij, ublažitev posledic podnebnih sprememb pa največji okoljski in razvojni izziv za celotno družbo, še posebej za gospodarstvo na lokalni, nacionalni in globalni ravni.

Energija je eden izmed največjih izzivov sodobne družbe. Raba energije predstavlja skoraj 60 % svetovnih emisij toplogrednih plinov. Energetska učinkovitost in podnebne spremembe so ključni del 17 ciljev trajnostnega razvoja v Agendi Združenih narodov 2030. Boj proti klimatskim spremembam, ki jih povzročajo emisije toplogrednih plinov, pa je strateška prioriteta Evropske skupnosti. Postavljene strategije in sprejeta zakonodaja spodbujajo države in regije k vzpostavitvi lastnih strategij za zmanjševanje emisij.

Prav zaradi zavedanja o pomenu energije Evropska komisija vsako leto organizira t.i. Evropski teden trajnostne energije. Letošnji teden je potekal 26. do 29. 9. pod geslom »Zelena in digitalna preobrazba za energetski prehod Evrope«, trajnostni energetski dnevi bodo potekali še do sredine oktobra (povezava: Homepage (europa.eu)). Srečanja so bila osredotočena na različna energetska področja, kot so obnovljivi viri, učinkovitost, digitalizacija in razogličenje.

Organizacije na svoji poti k trajnostnemu delovanju že vrsto let uporabljajo različne pristope in orodja, med njimi so največkrat uporabljeni mednarodni standardi za sisteme ravnanja z okoljem (ISO 14001 in EMAS) in upravljanja z energijo (ISO 50001). S postavitvijo in certificiranjem sistema upravljanja z energijo po standardu ISO 50001 organizacije izboljšajo upravljanje porabe energije na način, da razvijejo energetsko politiko in oblikujejo akcijske načrte za njihovo doseganje. Ti vključujejo uvajanje novih energetsko učinkovitih tehnologij, zmanjšujejo izgube energije in izboljšujejo obstoječe postopke. Velike organizacije s certifikatom tudi izpolnjujejo svojo obveznost iz Zakona o energetski učinkovitosti oz. Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda. Analiza v Veliki Britaniji je tudi pokazala, da porabniki energije na prvo mesto pri uvajanju standarda postavljajo ekonomske učinke standarda, saj ocenjujejo, da je že s sistematičnim pristopom možno prihraniti 5-15 % energije.

Čeprav standard ISO 50001 organizacije uporabljajo šele od leta 2011, pa število certificiranih organizacij skokovito raste, konec leta 2021 je bilo certificiranih že 21.907 organizacij (ISO Survey 2021). 25 % vseh certificiranih sistemov upravljanja z energijo je v primarni proizvodnji kovin, hrane in pijače, izdelkov iz gume in plastičnih mas, kemikalij in kemijski izdelkov ter električne in optične opreme.

Eden od načinov za prepoznavanje vpliva podjetja ali izdelkov na količino emisij toplogrednih plinov je tudi ogljični odtis. Z izračunom sledimo porabi fosilnih goriv, električne energije ter drugim posrednim in neposrednim emisijam. Prepoznavamo, kje lahko znižujemo porabo energentov ter s tem višamo prihranke, pridobimo potrebne vhodne podatke za odločanje pri nabavi, izbiri materialov, razvoju proizvodov, v proizvodnji. Z njim se vse bolj ponašajo številna podjetja, vse pogosteje pa ga zahtevajo tudi kupci in vlagatelji.

SIQ Ljubljana je vodilni certifikacijski organ v Sloveniji za različne sisteme vodenja, član mreže IQNet, mednarodnega združenja organizacij, ki izvajajo ocenjevanje in certificiranje sistemov vodenja. Akreditiran je za certificiranje po ISO 14001, ISO 50001, shemi EMAS ter za preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov. Izvaja preverjanje trajnostnih poročil po GRI standardih ter preverja točnost dokumentacije in izjave o skladnosti za fluorirane toplogredne pline. Organizacijam za razumevanje okoljskega vpliva nudi izračun in verifikacijo ogljičnega odtisa ter preverjanje skladnosti organizacij z okoljsko in energetsko zakonodajo.

Več informacij o sistemih upravljanja z energijo najdete na spletni strani Trajnostni razvoj – SIQ.

Nazaj na vse novice