Predstavitev

Skupaj z vami soustvarjamo odgovorno družbo

Hoja po poti trajnosti zahteva vztrajne korake. Zastavljanje smernic in ključnih ciljev v organizaciji je zgolj prvi korak. Implementacija ukrepov znotraj organizacije za doseganje izbranih ciljev je naslednji. V zadnji fazi želimo učinke ukrepov izmeriti in ovrednotiti, kar mnogim organizacijam predstavlja poseben izziv. S svojo dejavnostjo je SIQ lahko vaš partner skozi vse faze trajnostnega preoblikovanja.

Kaj je trajnostni razvoj?

Svetovna komisija za okolje in razvoj (WCED) trajnostni razvoj opredeljuje kot “razvoj, ki zadovoljuje trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.”

V času, ko postaja družba vedno bolj ozaveščena o učinku, ki ga imamo ljudje in organizacije na okolje, si tudi mnoge organizacije prizadevajo za bolj trajnostno prihodnost z delovanjem na več področjih svojega poslovanja.

Trajnostni razvoj sestavljajo trije stebri: okoljski, družbeni in ekonomski.

 

ESG kot del trajnosti

ESG (environment, social, governance – okolje, družba, upravljanje) je skupno ime za nabor standardov, ki se uporabljajo za oceno organizacij glede njihovega odnosa do okolja, družbe in upravljanja organizacije. Celovita ocena je pomemben dejavnik pri odločanju potencialnih investitorjev za naložbe v organizacije. Organizacije lahko na takšen način širijo svoje poslovanje in se krepijo.

Uporaba okoljskih standardov daje vpogled v to, kako organizacija varuje okolje. Z družbeno odgovornostjo organizacija prikaže svoj odnos do vseh zainteresiranih strani. Upravljanje pa se nanaša na vodenje in voditeljstvo v organizaciji, uporabo dobrih praks, mehanizmov nadzora, etičnost poslovanja in pravice deležnikov.

Kontaktirajte nas

Preverjanje trajnostnih poročil

Global Reporting Initiative (GRI) je mednarodna, mrežno organizirana neprofitna organizacija, ki spodbuja razvoj organizacij. Mednarodne smernice GRI G4, prosto dostopne v obliki standardov, so v svetu najbolj razširjen model trajnostnega poročanja.

Ti standardi omogočajo organizacijam sistematično poročanje o trajnostni odgovornosti in izkazovanje transparentnega odnosa med organizacijami in deležniki. Sestavljeni so iz Univerzalnih standardov, Tematskih standardov ter Sektorskih standardov. Z letom 2023 morajo organizacije poročati v skladu z novimi verzijami univerzalnih standardov.

Na SIQ izvajamo verifikacijo trajnostnih poročil skladno z GRI standardi in smo od leta 2022 člani mednarodne skupnosti GRI (GRI Community), ki šteje več kot 500 organizacij v več kot 70 državah po svetu. S članstvom želimo izpopolniti svoje delovanje na področju trajnostnega razvoja kot tudi nuditi zainteresiranim organizacijam kakovostne storitve in informacije s tega področja.

Verifikacija s strani neodvisnega organa daje trajnostnim poročilom večjo kredibilnost in pripomore k zaupanju v navedene podatke.

Kaj in kako trajnostno poročati?

Trajnostno poročilo organizacij zagotavlja transparentne informacije o okoljskih, družbenih in ekonomskih učinkih ter rezultatih delovanja organizacije. Je priložnost organizacij za izkazovanje dodane vrednosti in pomemben del novega pristopa k upravljanju. Organizacije v svojih trajnostnih poročilih razkrivajo informacije o njihovih najpomembnejših vplivih, o vrednotah ter zavezanosti k trajnostnem razvoju.

Kontaktirajte nas

Brezplačna informativna predavanja

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnih enournih informativnih predavanj, ki jih za naše stranke in potencialne partnerje po dogovoru organiziramo na temo Sistemi vodenja – standardi in certifikacija.

Storitve certificiranja okoljskih vidikov trajnosti

Po navadi organizacije namenijo največ pozornosti okoljskemu stebru trajnosti. O okoljski trajnosti govorimo takrat, ko interakcije z okoljem, v največji možni meri potekajo skladno z načelom ohranjanja okolja.

V večini primerov je takšne poslovne prakse težje dokazati. S pomočjo SIQ, lahko organizacije merljivo dokažejo učinek svojih trajnostnih ukrepov na okolje.

Storitve certificiranja družbenih vidikov trajnosti

Eno izmed ključnih načinov za doseganje trajnosti je z družbeno odgovornim ravnanjem. Slovenski inštitut za standardizacijo opredeljuje družbeno odgovornost kot »odgovornost organizacije za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s preglednim in etičnim ravnanjem prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in blaginjo družbe, upošteva pričakovanja deležnikov, deluje v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami poslovanja ter je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v vseh svojih odnosih«.

Dobre prakse s področja družbene trajnosti je težko zajeti in jih primerjati med sabo. Standardi s področja družbene odgovornosti nam omogočajo primerljivost, transparentnost, verodostojnost in objektivnost razkritih informacij. S pomočjo SIQ in več kot 250 presojevalcev, lahko organizacije pridobijo ustrezno dokazilo o njihovih dobrih poslovnih praksah s področja družbene odgovornosti.

Storitve certificiranja ekonomskih vidikov trajnosti

Pri ekonomskem vidiku ne gre samo za poslovno uspešnost organizacije, ampak tudi za njen prispevek k razvoju gospodarstva. To lahko pomeni tudi ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest. Raziskave kažejo, da obstaja močna povezava med stopnjo zaposlenosti in gospodarsko rastjo ter družbeno blaginjo. Da bi se ljudje želeli zaposliti v neki organizaciji, mora biti ta organizacija stabilna in stremeti k trajnostnemu uspehu.

K trajnostnemu uspehu organizacij lahko bistveno pripomorejo standardi, ki vključujejo zahteve za racionalno oziroma učinkovito rabo virov, skladnost in urejenost poslovanja ter obvladovanje tveganj.

Izobraževanja s področja trajnostnega razvoja

Ponujamo širok nabor izobraževanj s področja odličnosti in trajnostnega razvoja.

Vas zanima več?

Stopite v stik z našo ekipo strokovnjakov.

Pišite nam