Predstavitev

 

Dejavnost SIQ temelji na odgovornosti, ki se izraža
na vseh ravneh.

Naše delovanje je predpogoj skrbno urejene družbe. Z njim omogočamo, da se
kot takšna pozicionira na svetovnem trgu tudi Slovenija.

Kaj je trajnostni razvoj?

Najpogostejša definicija je definicija Svetovne komisije za okolje in razvoj (WCED), ki trajnostni razvoj opredeljuje kot razvoj, ki zadovoljuje trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.

V času, ko postaja družba vedno bolj ozaveščena o učinku, ki ga imamo ljudje in organizacije na okolje, si tudi mnoge organizacije prizadevajo za bolj trajnostno prihodnost z delovanjem na več področjih svojega poslovanja.

Trajnostni razvoj sestavljajo trije stebri: okoljski, družbeni in ekonomski.

Implementacija različnih standardov ter preverjanje postopkov in rezultatov delovanja je velik korak k uresničevanju trajnostne strategije.

Trajnostni razvoj: Okoljski (poraba naravnih virov, ravnanje z okoljem, preprečevanje onesnaževanja), ekonomski (dobiček, gospodarska rast, poslovna učinkovitost, raziskovanje in razvoj), družbeni (življenjski standard, izobrazba, skupnost, enake možnosti).

Tudi ESG je del trajnosti

ESG (environment, social, governance – okolje, družba, upravljanje) je skupno ime za nabor standardov, ki se uporabljajo za oceno organizacij glede njihovega odnosa do okolja, družbe in upravljanja organizacije. Celovita ocena je pomemben dejavnik pri odločanju potencialnih investitorjev za naložbe v organizacije. Organizacije lahko na takšen način širijo svoje poslovanje in se krepijo.

Uporaba okoljskih standardov daje vpogled v to, kako organizacija varuje okolje. Z družbeno odgovornostjo organizacija prikaže svoj odnos do vseh zainteresiranih strani. Upravljanje pa se nanaša na vodenje in voditeljstvo v organizaciji, uporabo dobrih praks, mehanizmov nadzora, etičnost poslovanja in pravice deležnikov.

Okoljski vidik trajnosti

Po navadi organizacije namenijo največ pozornosti okoljskemu stebru trajnosti. O okoljski trajnosti govorimo takrat, ko interakcije z okoljem, v največji možni meri potekajo skladno z načelom ohranjanja okolja.

V večini primerov je takšne poslovne prakse težje dokazati. S pomočjo SIQ, lahko organizacije merljivo dokažejo učinek svojih trajnostnih ukrepov na okolje.

Družbeni vidik trajnosti

Eno izmed ključnih načinov za doseganje trajnosti je z družbeno odgovornim ravnanjem. Slovenski inštitut za standardizacijo opredeljuje družbeno odgovornost kot »odgovornost organizacije za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s preglednim in etičnim ravnanjem prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in blaginjo družbe, upošteva pričakovanja deležnikov, deluje v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami poslovanja ter je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v vseh svojih odnosih«.

Dobre prakse s področja družbene trajnosti je težko zajeti in jih primerjati med sabo. Standardi s področja družbene odgovornosti nam omogočajo primerljivost, transparentnost, verodostojnost in objektivnost razkritih informacij. S pomočjo SIQ in več kot 250 presojevalcev, lahko organizacije pridobijo ustrezno dokazilo o njihovih dobrih poslovnih praksah s področja družbene odgovornosti.

Ekonomski vidik trajnosti

Pri ekonomskem vidiku ne gre samo za poslovno uspešnost organizacije, ampak tudi za njen prispevek k razvoju gospodarstva. To lahko pomeni tudi ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest. Raziskave kažejo, da obstaja močna povezava med stopnjo zaposlenosti in gospodarsko rastjo ter družbeno blaginjo. Da bi se ljudje želeli zaposliti v neki organizaciji, mora biti ta organizacija stabilna in stremeti k trajnostnemu uspehu.

K trajnostnemu uspehu organizacij lahko bistveno pripomorejo standardi, ki vključujejo zahteve za racionalno oziroma učinkovito rabo virov, skladnost in urejenost poslovanja ter obvladovanje tveganj.