Medicinska sredstva

Kozmetika – Good Manufacturing Practices (GMP)

 

Nova EU uredba Evropskog parlamenta i Saveta za kozmetičke proizvode (1223/2009), koja je stupila na snagu 11.07.2013. godine je zamenila prethodnu direktivu za kozmetiku (72/768/EEC). Od proizvođača, uvoznika i distributera kozmetičkih proizvoda se zahteva da su svi proizvodi na tržištu EU napravljeni na principima GMP (dobre proizvođačke prakse), što znači da su, pre svega, bezbedni i zdravstveno neškodljivi.

Proizvodnja kozmetičkih proizvoda mora da se odvija u skladu sa dobrom proizvodnom praksom, tj. u skladu sa relevantnim standardima. U Službenom glasniku EU je, u sklopu izdavanja uredbe za kozmetičke proizvode 1233/2009, bilo objavljeno saopštenje Komisije u kome je naveden naslov i dato je pozivanje na harmonizovani standard ISO 22716:2007, Kozmetika – Dobra proizvodna praksa (GMP) – Smernice za dobru proizvodnu praksu

Šta morate da znate o standardu ISO 22716?

Standard ISO 22716:2007 je međunarodni standard koji daje smernice za proizvodnju, upravljanje, dokumentovanje procedura, skladištenje i distribuciju kozmetičkih proizvoda. Tu su navedeni zahtevi za proizvođače kozmetičkih proizvoda u pogledu opreme, proizvodnog prostora, ulaznih materijala, nadzora nad higijenom, proizvodnje, higijenskih zahteva za osoblje, laboratorijske kontrole, označavanja, praćenja pohvala i prigovora, kao i u pogledu opoziva proizvoda s tržišta.

Ispunjavanje zahteva standarda omogućava organizaciji dobijanje sertifikata prema standardu ISO 22716. Sertifikatom se dokazuje kupcima, poslovnim partnerima i drugim zainteresovanim stranama da ispunjavate zahteve standarda ISO 22716 i time:

  • stičete poverenje  u očima javnosti, poslovnih partnera i nadležnih organa,
  • lakše dokazujete ispunjavanje novih propisanih zahteva iz oblasti kozmetike.

Koristi od sertifikacije prema standardu ISO 22716

  • obezbeđenje kvaliteta proizvodnje i time bezbednosti kozmetičkih proizvoda u celom lancu od ulaznih sirovina do distribucije kozmetičkih proizvoda,
  • ispunjavanje novih propisanih zahteva,
  • olakšan pristup na tržište EU i globalno tržište,
  • stalno ispunjavanje i efikasnost procesa.