Okoliš i energija

Natrag na okoliš i energiju

Fluorirani toplogradni plinovi

Dobivanje ponude

Za kontrolu emisija fluoriranih stakleničkih plinova (F-plinova), Europska unija donijela je tzv. Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima (br. 517/2014). Uredba ima za cilj ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu okoliša smanjenjem emisije F-plinova.

U skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014, uvoznici opreme koji stavljaju na tržište napunjenu opremu (ako fluorirani ugljikovodici nisu bili na tržištu prije punjenja opreme) moraju do 31. ožujka prijaviti podatke o tim plinovima, koje prethodno verificira akreditirani verifikator u skladu s Direktivom 2003/87/EC. Isto se odnosi na proizvođače, uvoznike i izvoznike koji su u prethodnoj kalendarskoj godini proizveli, uvezli ili izvezli 10.000 tona ili više CO2 (eq) F-plinova. SIQ je akreditiran verifikator i obavlja provjeru izvještaja.

Provjera točnosti dokumentacije i izjave o sukladnosti za fluorirane stakleničke plinove provodi se prema postupku:

  • Izrada ponude/ugovora na temelju dobivenih podataka o opremi koja sadrži F-plinove.
  • Upoznavanje uvoznika/proizvođača rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline s načinom rada (postupak provjere).
  • Dobivanje osnovnih informacija i podataka o opremi koja sadrži F-plinove i izvedbu provjere. Provjera obuhvaća dokumentaciju iz članka 2. Provedbene uredbe (EU) br. 2016/879.
  • Izrada nacrta izvješća o provjeri od strane auditora.
  • Pregled nacrta izvješća od strane neovisnog auditora.
  • Izrada i odobravanje izvještaja o provjeri.

Provjera izvješća o fluoriranim stakleničkim plinovima provodi se u skladu s važećim smjernicama i zakonodavstvom:

Uredba (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/879 оd 2. lipnja 2016. o utvrđivanju detaljnih pravila, u skladu s Uredbom (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, u pogledu izjave o sukladnosti za stavljanje na tržište rashladne i klimatizacijske opreme te opreme za dizalice topline punjene fluorougljikovodicima i verifikaciji te izjave koju obavlja neovisni revizor

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1191/2014 оd 30. listopada 2014. o određivanju oblika i načina podnošenja izvješća iz članka 19. Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o fluoriranim stakleničkim plinovima

Detaljnije smjernice za praćenje, izvješćivanje i provjeru dostupne su na Internet stranici:

https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en

Opći uvjeti provjere zapisani su u GHG VP021 – Informacije o tijeku provjere i opći uvjeti verifikacije izvješća o fluoriranim stakleničkim plinovima.