Nazaj na seznam storitev

Intenzivno usposabljanje: Vodja vitkih projektov izboljšav

19. 09. - 12. 12. 2024

Problem: V večini organizacij se izvede premalo projektov izboljšav na sistematičen način.

Preveč časa se porabi za gašenje požarov in premalo za sistematičen, strateški razvoj organizacije in sodelavcev.

Razlogov za to je veliko in vplivajo na vse zaposlene:

 • Sodelavci v procesu se srečujejo s premiki planov, manjkajočimi in napačnimi podatki in materiali, premalo zanesljivo opremo, preobremenitvami, ponavljajočimi se problemi, nedosegljivostjo služb in nadrejenih.
 • Vodje oddelkov in služb so med kladivom in nakovalom, kljub težavam v procesu ter pomanjkanju prostora in usposobljenih, opolnomočenih in motiviranih sodelavcev morajo dosegati rezultate.
 • Direktor in vodstvena ekipa so izredno motivirani in delajo cele dneve, vendar vidijo premajhno rast prodaje in dodane vrednosti na zaposlenega. Če si upajo pomeriti zavzetost sodelavcev, rezultati niso zavidljivi. Investirajo in uvajajo razne rešitve, vendar se zamujene dobave in reklamacije kupcev, nezanesljivi dobavitelji, preveč denarja v zalogah in nizka privlačnost za novo zaposlene ne izboljšujejo.

Vitkost je boljši način dela:

 • Zgodovinsko gledano je bilo več pristopov, kot so 20 ključev, 6 sigma, BPR …, prevladala pa je vitkost, po angleško Lean, pristop, ki ga danes srečamo v večini programov usposabljanj v mednarodnih organizacijah.
 • Vitkost nikakor ni omejena na industrijo. Uporablja se tudi v storitvenih dejavnostih, gradbeništvu, gostinstvu, zdravstvu, vojski, upravi, šolah, političnih, nevladnih in dobrodelnih ustanovah, skratka povsod, kjer bi sodelavci radi z manj napora bolj motivirano dosegli več.
 • Vitkost je drugačen način vodenja, kjer sodelavci v malih skupinah nenehno rešujejo probleme in izboljšujejo varnost, kakovost in produktivnost. Vsi vodstveni nivoji pa jih pri tem podpirajo.
 • Digitalizacija in Industrija 4.0 sta nadgradnji vitkosti, saj potrebujeta urejene procese, motivirane sodelavce in hitro reševanje problemov.

Z udeležbo na praktičnem štirimesečnem usposabljanju Vodja vitkih procesov izboljšav udeleženci in sponzorji pridobite znanje in kompetence za uspešno vodenje projektov vitkosti v svojih organizacijah.

Strokovni vodja usposabljanja je dr. Peter Metlikovič.

Glavni rezultat intenzivnega usposabljanja bo zaključen projekt izboljšave s prihrankom, ki bo znatno presegel strošek usposabljanja.

 • Udeleženci izdelate tudi samooceno zrelosti podjetja po metodi Lean Sensei od American Association for Manufacturing Excellence, ki grafično prikaže, katera so prioritetna področja nadaljnjega razvoja vaše organizacije.
 • 7 dni usposabljanja se odvije v 4-ih mesecih.
 • Udeleženci spoznate in vadite filozofijo in orodja vitkosti, kar predebatiramo na podlagi referenčne knjige in konkretnih primerov iz različnih organizacij.
 • V skupini udeležencev se tudi horizontalno prenaša znanje in izkušnje iz različnih praks organizacij.
 • Ker je to interaktivno usposabljanje, bomo vsebino prilagajali konkretnim potrebam in vprašanjem udeležencev.
 • Vsak udeleženec ima sponzorja, člana vodstva organizacije, ki ga pri projektu usmerja in podpira ter se soudeleži nekaterih usposabljanj.
 • Ogled primera vitke organizacije.
 • Usposabljanje zaključite s predstavitvijo projektne naloge in prejmete naziv vodja vitkih projektov izboljšav.
 • S pridobljenim znanjem boste lahko vodili projekte izboljšav ali oddelek.

Sponzorji *:
Ker je uspešnost projekta uvajanja vitkih izboljšav v prakso zelo povezana s podporo in ustreznim sodelovanjem vodstva, program le pri nekaterih delavnicah usposabljanja vključuje tudi enega od članov vodstva organizacije – sponzorja:

 • Vsak udeleženec mora imeti sponzorja. To je član uprave ali vodstvene ekipe organizacije, ki redno tedensko 15 min debatira z udeležencem o stanju projekta. V večini primerov je to vodja od udeleženca ali direktor od vodje.
 • Sponzor vedno uporablja ista coaching vprašanja: izziv, stanje, vmesni cilj, prepreke, zadnja aktivnost, kaj smo se naučili, naslednje aktivnosti, kaj pričakujemo do kdaj. Izziva in podpira. NE daje rešitev in se odpove mikromanagiranju.
 • Sponzorji so skupaj z udeleženci fizično prisotni na usposabljanju prva dva dneva in potem še 4. in 7. dan 2 uri preko spleta. 

PROGRAM

1. in 2. dan: 8.30 – 16.15; Poslovna igra in začetek vaših projektov (dr. Peter Metlikovič) -  19. in 26. september 2024
Prisotni udeleženci in sponzorji*

 • PDCA kot osnova učeče se organizacije in kakšna je razlika med športom in poslom.
 • Praktična vaja učeče se organizacije: peka vafljev. Povzetek bo prikazal vse glavne elemente vitkega poslovanja.
 • Znanstven pristop pri reševanju izzivov-problemov: Toyota Kata in format zapisa A3.
 • Pregled vaših naslovov projektov v malih skupinah z uporabo A3.
 • Metodologija izračuna prihrankov projektov.

3. dan: 8.30 – 16.15; Posnetek stanja in vizije procesa – metoda VSM  (mag. Frane Koren) - 10. oktober 2024

 • VSM – risba toka materiala in informacij.
 • Risanje sedanjega stanja (AS-IS) na konkretnem primeru. Takt kupca, kapacitete faz, stabilizacija pretoka. Identifikacija problematike.
 • Pull planiranje, Kanban, supermarket, niveliranje.
 • TPM – obvladovanje opreme.
 • Risanje želenega stanja – vizije procesa (TO-BE). Določitev potrebnih projektov izboljšav.
 • Predstavitev napredka vaših projektov.

4. dan: 8.30 – 16.15; Vizualizacija oddelka, vloga vodje oddelka in skupinovodje (dr. Peter Metlikovič)  - 24. oktober 2024

Sponzorji prisotni 9:00-11:00 online.

 • Vloga skupinovodje, praktična vaja.
 • PSQDC tabla (in ekran): dnevni sestanek s predstavniki oddelkov, coaching vodje oddelka in komunikacija s sodelavci.
 • Kazalniki uspešnosti, razlika na plan in Pareto razlogov.
 • Toyotin način hitrega reševanja problemov v 8 korakih, vaja na primerih v malih skupinah.
 • Predstavitev napredka vaših projektov.

5. dan: 8.30 – 16.15; Standardizacija (dr. Peter Metlikovič) - 14. november 2024

 • Praktična vaja: izboljšava in standardizacija opravila.

 • Dnevna checklista skupinovodje in vodje (Leader Standard Work), vodja je trener.
 • Vodenje ljudi skozi spremembe, vaja.
 • Komunikacija in reševanje konfliktov, teorija in vaja.
 • Vaja: dvotedensko spremljanje vaše porabe časa.
 • Predstavitev napredka vaših projektov.

6. dan: 8.30 – 16.15; Usposabljanje mentorjev (dr. Peter Metlikovič) - 28. november 2024

 • Metodologija usposabljanja v Toyoti in primeri iz različnih organizacij.
 • Celodnevni tečaj Job Instructions, vaja usposabljanja.
 • Predstavitev napredka vaših projektov.

7. dan: 8.30 – 16.15; Predstavitev projektov in strateško vodenje (dr. Peter Metlikovič) - 12. december 2024
Sponzorji prisotni 9:00-11:00 online.

 • Deming: statistična kontrola procesov, Red Bead Experiment in vloga vodij.
 • Vodenje ljudi skozi spremembe, vaja.
 • Komunikacija in reševanje konfliktov, teorija in vaja.
 • Svečana predstavitev projektov.

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • Vodjem oddelkov, ključnim in visoko potencialnim kadrom iz vseh oddelkov: proizvodnja, logistika, vzdrževanje, prodaja, razvoj, tehnologija, kakovost, finance, kadri …
 • Direktorjem in članom uprav vseh velikosti.
 • Tip organizacije - vitkost nikakor ni omejena le na industrijo. Uporablja se tudi v storitvenih dejavnostih, gradbeništvu, gostinstvu, zdravstvu, vojski, upravi, šolah, političnih, nevladnih in dobrodelnih ustanovah, skratka povsod, kjer sodelavci želijo z manj napora bolj motivirano doseči več. 

NAČIN DELA

 • Izvedba bo v živo v predavalnici. En dan usposabljanja bo izveden na lokaciji organizacije, kjer si bomo ogledali primer vitke organizacije.
 • Sponzorji boste prva dva dneva prisotni v živo v predavalnici, pri 4. in 7. delavnici pa po 2 uri v živo preko spleta.
 • Na usposabljanju prejmete strokovno literaturo: drugo, prenovljeno izdajo knjige: Jeffrey Liker: The Toyota Way : 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer . Na vsaki delavnici bodo trije udeleženci predstavili vsak svoje poglavje iz knjige.
 • Usposabljanje se zaključi z izdelavo in predstavitvijo projektne naloge. Vsak udeleženec pride na usposabljanje s predlogom naslova projekta izboljšave. ki ga s pomočjo mentorja in sponzorja pripravljate samostojno v času trajanja usposabljanja. Naslov boste določili v organizaciji na podlagi prioritet, ki sledijo iz doseganja rezultatov poslovnega načrta ter izzivov tega obdobja. Dobri naslovi povedo, kaj bomo izboljšali za koliko. Na primer: Znižanje izmeta na liniji ABC s 3 % pod 1,5 %. Prepolovitev nadur v oddelku BCD. Skrajšanje menjalnih časov na stroju CDE za 30 %. Končni naslov naloge dogovorimo skupaj v začetku usposabljanja.

KOTIZACIJA

 • Cena intenzivnega usposabljanja znaša 2.950 € + DDV skupaj za udeleženca in sponzorja.

Investicija v 7-dnevno usposabljanje:

2.655 €+ 22 % DDV (10 % popust) za prijave in avansna plačila do 10 dni pred začetkom, če se na izobraževanje prijavita 2 ali več oseb iz iste organizacije ter če je organizacija imetnik SIQ certifikata.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Ob prijavi na Intenzivno usposabljanje: VODJA VITKIH PROJEKTOV IZBOLJŠAV - NOVOST, poravnate 40 % kotizacije, ki je pogoj za zagotovitev mesta na usposabljanju, ostalo pred zaključkom usposabljanja (pred zadnjim dnem oz. pred datumom predstavitve projektne naloge), na poslovni račun SIQ, Mašera-Spacićeva ulica 10, Ljubljana, NLB, številka 02922-0012897988. Naša ID številka za DDV je SI23509678.

Kotizacija vključuje

 • pripravo in izvedbo usposabljanja,
 • pripravo in izvedbo gradiva,
 • vključenost sponzorjev,
 • mentorstvo pri izdelavi projektne naloge,
 • potrdilo o uspešno zaključenem Intenzivnem usposabljanju.

Več o splošnih pogojih na www.znanje.siq.si

ODJAVA

Zadnji rok za pisno odjavo je pet delovnih dni pred začetkom izobraževanja. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške (40 % kotizacije). Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi, kotizacije ne vračamo.

UTRINKI IZ PREDAVALNICE

Na prvi delavnici Poslovna igra in začetek vaših projektov predavalnico spremenimo v resnično proizvodnjo peke vafljev, kjer je cilj prikazati ključne elemente vitkega poslovanja.  

Skozi naslednje delavnice udeleženci potrjujejo dejstvo, da je vitkost »drugačen način vodenja«, kjer sodelavci v malih skupinah nenehno rešujejo probleme in tako izboljšujejo varnost, kakovost in produktivnost. Vsi vodstveni nivoji pa jih pri tem podpirajo. 


Primeri iz prakse, ki govorijo v prid uvajanju vitkih projektov izboljšav:

 • V času šolanja izdelane projektne naloge izstopajo predvsem po višini prihrankov, ki jih prinesejo uspešno vpeljane izboljšave. Največji prihranki se merijo v višini tudi več kot 60.000€ na letni ravni izboljšanega procesa, kar pomeni, da je rezultat 20 krat presegel investicijo v trimesečno izobraževanje.
 • Priznano podjetje za robotizacijo je v štirih letih na manjšem tlorisu za 70 % povečalo prodajo in za 35 % produktivnost ter v korporaciji pridobilo zaupanje za izgradnjo nove tovarne. 
 • Večja enota farmacevtskega podjetja je štiri leta zapored vsako leto za 16 % dvignila produktivnost na linijo in za 6 % znižala strošek izdelave.
 • Grafično embalažno podjetje je v štirih letih za 60 % povečalo prodajo in za 30 % produktivnost.
 • Znano slovensko podjetje za prodajo, razvoj in proizvodnjo bivalnih enot… je zaposlilo in usposobilo 60 novih sodelavcev, za 15 % povečalo produktivnost ter doseglo 10 % donosnost. Meritev zadovoljstva je pokazala 56 % aktivno zavzetih sodelavcev, kar je med najboljšimi desetimi organizacijami v Sloveniji.
 • Patronažna služba v medicini je s standardizacijo dela izboljšala kakovost, produktivnost in komunikacijo.  

Dodatne informacije: 

Predstavitev metode A3 ter programa Vodja vitkih projektov izboljšav.

 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe